U C H W A Ł A  Nr I /7/2008

Zarządu Związku Gmin „  Kwisa ”

z dnia 22 sierpnia  2008 roku

 

 

w sprawie:     przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego

                        za I półrocze 2008 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 15 pkt 2 podpunkt 1 Statutu Związku Gmin „Kwisa” (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 31 poz. 789 z 14 marca 2002 r. zm. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 11 poz. 298 z 3 lutego 2003r.),

Zarząd Związku Gmin „Kwisa” uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze2008 roku,

którą stanowią załączniki: nr1, nr 2, nr 3 do niniejszej uchwały.

Przyjętą informację przedstawia się Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega  opublikowaniu  w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin – członków Związku.

 

 

 

 

 

            1. Konrad Rowiński – Przewodniczący Zarządu   ....................................

 

            2.  Leszek Leśko – członek  Zarządu                 .....................................

 

            3.  Waldemar Nalazek – członek  Zarządu          ......................................