U C H W A Ł A   N R  III/45/2017

Z A R Z Ą D U   Z W I Ą Z K U   G M I N   „ KWISA „

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin „ KWISA” na rok 2017.

 

                           Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.446 z późn. zmianami) art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz § 5pkt. 1 Uchwały nr III/100/2016 roku Zgromadzenia Związku Gmin „ KWISA” z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin „ KWISA” na rok 2017 Zarząd Związku Gmin „KWISA” uchwala co następuje :

§   1

Wprowadza się zmiany w wydatkach w budżecie Związku zgodnie z załącznikiem.

 

§   2

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 1.032.247,20 zł, a po stronie wydatków 987.247,20 zł.

 

§   3

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 

 

 

1.       Leszek Leśko   -   przewodniczący Zarządu …………………………………………

2.       Zbigniew Hercuń   -   członek Zarządu ……………………………………………….

3.       Jasiński Andrzej   -   członek Zarządu …………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały nr III/45/2017

Zarządu Związku Gmin „ KWISA”

z dnia 30 marca 2017 roku

W Y D A T K I

Dz.

Rozdz.

§  

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmiana zwiększenie

Zmiana zmniejszenie

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

750

 

 

 

 

Administracja publiczna

123.995,00

 

5000,00

 

5.000,00

 

123.995,00

 

75095

 

Pozostała działalność

123.995,00

5.000,00

5.000,00

123.995,00

3020

Wynagrodzenie osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

 

1.053,93

 

 

 

40,00

 

 

-------------

 

 

1.093,93

 

 

4010

 

Wynagrodzenie osobowe

 

70.320,00

 

5.000,00

 

 

 

75.320,00

4040

 

4110

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składka na ubezpieczenie społeczne

 

5.100,00

 

14.740,07

 

 

 

-------------

 

300,00

 

40,00

 

4.800,00

 

14.700,07

 

4170

 

Wynagrodzenie bezosobowe

 

5.000,00

 

-------------

 

1.700,00

 

3.300,00

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

7.000,00

 

 

 

1.000,00

 

6.000,00

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

12.000,00

 

-------------

1.000,00

11.000,00

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

 

4.000,00

 

 

----------

 

 

1.000,00

 

 

3.000,00

900

 

 

 

 

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

847.500,00

 

 

6.400,00

 

 

6.400,00

 

 

847.500,00

 

90013

 

 

Schronisko dla zwierząt

786,400,00

 

6.400,00

 

6.400,00

 

786.400,00

 

4270

 

Zakup usług remontowych

--------------

 

6.400,00

 

--------------

 

6.400,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

786.400,00

------------

6.400,00

 

780.000,00

 

 

 

OGÓŁEM

987.247,20

11.440,00

11.440,00

987.247,20

 

 

                                                                                                                          Przewodniczący  Zarządu Związku

                                                                                                                                              Gmin „Kwisa”

                                                                                                                                              Leszek Leśko

                                                                                                                                          Burmistrz Olszyny