U C H W A Ł A   N R  III/47/2017

Z A R Z Ą D U   Z W I Ą Z K U   G M I N   „ KWISA „

z dnia  29 września 2017r.

w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin „ KWISA” na rok 2017.

 

                           Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.446 z późn. zmianami) art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz § 5pkt. 1 Uchwały nr III/100/2016 roku Zgromadzenia Związku Gmin „ KWISA” z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin „ KWISA” na rok 2017 Zarząd Związku Gmin „KWISA” uchwala co następuje :

§   1

Wprowadza się zmiany w wydatkach w budżecie Związku zgodnie z załącznikiem.

 

§   2

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 1.087.247,20 zł, a po stronie wydatków 1.192.747,20 zł.

 

§   3

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 

 

 

1.       Leszek Leśko   -   przewodniczący Zarządu …………………………………………

2.       Zbigniew Hercuń   -   członek Zarządu ……………………………………………….

3.       Jasiński Andrzej   -   członek Zarządu …………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały nr III/47/2017

Zarządu Związku Gmin „ KWISA”

z dnia 29 września 2017r.

W Y D A T K I

Dz.

Rozdz.

§  

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmiana zwiększenie

Zmiana zmniejszenie

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

750

 

 

 

 

Administracja publiczna

147.995,00

 

91,93

 

91,93

 

1437.995,00

 

75095

 

Pozostała działalność

123.995,00

91,93

91,93

123.995,00

3020

Wynagrodzenie osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

 

1.093,93

 

 

 

91,93

 

 

-------------

 

 

1.185,86

 

4110

Składka na ubezpieczenie społeczne

 

14.700,07

 

-------------

 

91,93

 

14.608,14

758

 

 

 

Różne rozliczenia

  7.698,20

-------------

7,698,20

-----------

75818

 

 

Rezerwy ogólne i celowe

  7.698,20

-------------

7,698,20

---------------

4810

 

Rezerwy

  7.698,20

------------

7.698,20

------------

900

 

 

 

 

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

1.029.000,00

 

 

7.698,20

 

 

------------

 

 

1.036.698,20

 

90013

 

 

Schronisko dla zwierząt

1.029.000,00

 

7.698,20

 

------------

 

1.036.698,20

 

4270

 

Zakup usług remontowych

  6.400,00

 

7.698,20

 

--------------

 

14.098,20

 

 

 

 

OGÓŁEM

1.192.747,20

7.790,13

7.790,13

1.192.747,20

 

 

                                                                                                                                             Przewodniczący Zarządu

                                                                                                                                               Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                                                                                      Leszek Leśko

                                                                                                                                                    Burmistrz Olszyny