Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zmianami),

 

Za sprawy publiczne należy rozumieć zagadnienia dotyczące majątku publicznego oraz wszystkie zadania publiczne wykonywane przez gminę w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność,

niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

Zakres informacji publicznej określa art. 6 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zmianami)

 

Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:

1)     ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,

2)      wyłożenie lub wywieszenie w siedzibie Urzędu, na tablicach ogłoszeń Urzędu lub w innych miejscach ogólnie dostępnych, dokumentów zawierających informacje publiczne,

3)      publikację na stronach serwisu informacyjnego Urzędu w Internecie

4)     wymianę informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na konto e mail:

5)     bezpośrednie udostępnienie informacji publicznych wnioskodawcy, tj. w formie ustnej lub pisemnej

 

Informacja publiczna, która wymaga przygotowania lub przetworzenia udostępniana jest na podstawie pisemnego wniosku składanego osobiście w siedzibie Związku lub przekazywanego drogą korespondencyjną