Związek Gmin „KWISA” jest związkiem międzygminnym i działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2021, poz.1372) oraz Statutu Związku Gmin „KWISA” ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2014r., poz.5343 z późn.zm.)

Związek został zarejestrowany w 1992r. w Rejestrze Związków Międzygminnych pod pozycją  nr 49.

Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Organami Związku są :

Zgromadzenie – organ stanowiący i kontrolny

Zarząd – organ wykonawczy

Do zgromadzenia związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rady gminy .

W skład zgromadzenia wchodzą burmistrzowie i wójtowie gmin uczestniczących w związku . Organem wykonawczym związku gmin jest zarząd . Zarząd jest powoływany i odwoływany przez zgromadzenie spośród jego członków .

Do gospodarki finansowej związku międzygminnego stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin. Plan finansowy związku uchwala zgromadzenie związku.

 

Zadania Związku przewidziane statutem to:

1) reprezentowanie gmin wobec administracji rządowej i samorządowej w zakresie

     działania Związku

2) współpraca z samorządami innych państw , związkami gmin i Euroregionami,

3) reprezentowanie, inspirowanie i koordynacja wspólnych działań gmin w zakresie

     rozwoju gospodarczego oraz ochrony i kształtowania środowiska dorzecza

     Kwisy i Bobru  , a w szczególności w zakresie :

   a) ochrony wód, ziemi i  powietrza oraz krajobrazu będących bazą dla rekreacji i  

        turystyki krajowej i zagranicznej ,

    b) rozwoju gospodarczego gospodarczego oparciu o naturalne walory

        przyrodnicze i krajobrazowe,

    c) promocji w kraju i za granicą członków związku w celu pozyskania inwestorów

         krajowych i zagranicznych dla rozwoju regionu,

    d) prowadzenie schroniska dla zwierząt,

    e) organizacja szkoleń w kraju i za granicą związanych z rozwojem i ochroną

          środowiska .

  4) zgłaszanie inicjatyw w przedmiocie działania gmin i Związkudo przedstawicieli

      parlamentu i administracji rządowej,

  5) wspieranie rozwoju samorządów oraz obrona ich uprawnień,

  6) organizowanie wspólnych imprez z zakresu rekreacji, sportu, kultury fizycznej i

       turystyki,

  7) realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień

      zawartych z organami tej administracji.

  8) udzielanie pomocy finansowej gminom-członkom Związku