UCHWAŁA NR II/8/2012

Zarządu Związku Gmin „Kwisa”

z dnia 16 lipca 2012r.

 

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Związku Gmin „Kwisa” za

                  I półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

                 finansowej Związku za I półrocze 2012 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 73a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz. 1240 ze zmianami) oraz uchwały nr I/25/2010 Zgromadzenia Związku Gmin „KWISA” z dnia 23 września 2010 roku w sprawie zakresu  i formy informacji o  przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze i Uchwały Nr I/29/2010 z dnia 22.10.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/25/2010 Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa” z dnia 23.09.2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze,  § 15 pkt 2 ppkt 7 Statutu Związku Gmin „KWISA” ogłoszonego Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie zmiany tekstu Statutu Związku Gmin „KWISA” w Lubaniu.

Zarząd Związku Gmin „KWISA” uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego Związku za i półrocze 2012 roku, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku za I półrocze 2012 roku, które stanowi załącznik nr  2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu do przedłożenia przyjętej informacji z wykonania planu finansowego Związku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku, Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu i Zgromadzeniu Związku.

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w Urzędach Miast i Gmin członków Związku.


1. Leszek Leśko – Przewodniczący Zarządu

2. Waldemar Nalazek – członek Zarządu        

3. Arkadiusz Słowiński – członek Zarządu                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU

ZWIĄZKU GMIN „KWISA”

za I półrocze 2012 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Załącznik Nr 1

do uchwały nr II/8/2012

Zarządu Związku Gmin „KWISA”

z dnia 16.07.2012r.

 

 

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZWIĄZKU GMIN „KWISA”

za I półrocze 2012 roku

 

ANALIZA PLANU

 

Plan finansowy Związku Gmin „Kwisa” został przyjęty przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr I/18/2011 z dnia 24 listopada 2011r.

Ustalono dochody w kwocie 101.870zł i wydatki  w kwocie 101.870 zł.

W trakcie I półrocza 2012 roku w planie dokonano zmiany po stronie wydatków między paragrafami.

Na dzień 30.06.2012 r. Związek posiada należności w kwocie 24.605 zł od członków Związku tj.

-         15.111zł – Urząd Miasta i Gminy Nowogrodziec,

-           4.494zł – Urząd Miejski Świeradów Zdrój,

-           5.000zł – Urząd Miasta w Lubaniu.

 

Związek nie posiada żadnych zobowiązań na dzień 30.06.2012 r.

Zbiorcze wykonanie  budżetu Związku za I półrocze przedstawia się następująco:

 

Lp.

Treść

Plan 2012 rok Uchwała Nr I/18/2011 z dnia 24 listopada 2011

Wykonanie na dzień 30.06.2012

% wykonanie

do planu

1.

2.

3.

Dochody

Wydatki

Wynik (1-2)

101.870

101.870

0,00

77.430,29

45.670,43

31.759,86

76,00

44,83

X

 

II Szczegółowa charakterystyka dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

  1. Realizacja planu dochodów
DOCHODY

Dział

Rozdział

§

TREŚĆ

Plan wg stanu na dzień 30.06.2012

Wykonanie na dzień 30.06.2012

%

750

 

 

Administracja państwowa i samorządowa

101.870,00

77.430,29

76,00

 

75095

 

Pozostała działalność

101.870,00

77.430,29

76,00

 

0920

Pozostałe odsetki

---------

165,29

------

2900

Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin oraz podmiotów na finansowanie zadań bieżących

101.870,00

77.265,00

75,84

 

Realizacja planu dochodów przedstawia się następująco:

Dział 750 – Administracja państwowa i samorządowa

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 0920 – Pozostałe odsetki

                                                                                              planu nie ma

                                                                                              wykonanie 165,29

§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin oraz podmiotów na finansowanie zadań bieżących.

                                                                                              plan – 101.870,00

                                                                                    wykonanie – 77.265,00

                                                                                                  % - 75,84

Związek posiada należność od trzech gmin – członków Związku w kwocie 24.605,00zł. Plan finansowy po stronie dochodów zamyka się kwotą 77.430,29 zł, co stanowi 76,00%.

  1. Realizacja planu wydatków
WYDATKI

Dział

Rozdział

§

TREŚĆ

Plan wg stanu na dzień 30.06.2012

Wykonanie na dzień 30.06.2012

%

1

2

3

4

5

6

7

630

 

 

Turystyka

15.611,00

------

-------

 

63003

 

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

15.611,00

------

-------

 

4300

Zakup usług pozostałych

15.611,00

------

-------

750

 

 

Administracja publiczna

69.759,00

38.020,43

54,51

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

11.500,00

7.839,00

85,56

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.000,00

7.158,00

89,47

4300

Zakup usług pozostałych

3.500,00

681,00

19,46

75095

 

Pozostała działalność

58.259,00

30.181,43

51,80

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

41.160,00

20.493,68

49,86

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.527,00

3.524,48

9,93

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

7.980,00

4.194,18

52,56

4120

Składki na Fundusz Pracy

570,00

303,38

53,22

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000,00

193,53

19,35

4300

Zakup usług pozostałych

2.870,00

1.197,18

40,84

4410

Podróże służbowe krajowe

400,00

23,00

5,75

4430

Różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń krajowych i inne)

102,00

102,0

100,00

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

650,00

150,00

23,08

758

 

 

Różne rozliczenia

850,00

------

-------

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

850,00

------

-------

 

4810

Rezerwy

850,00

------

-------

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

7.650,00

7.650,00

100,00

 

92695

 

Pozostała działalność

7650,00

7650,00

100,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.650,00

7.650,00

100,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8.000,00

-------

--------

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

8.000,00

------

--------

 

6050

Wydatki inwestycyjna jednostek budżetowych

8.000,00

------

-------

 

 

 

Ogółem zadania własne

101.870,00

45.670,43

44,83

 

WYDATKI

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 4300 Zakup usług pozostałych

                                                                                              plan – 15.611,00

                                                                                         wydatki - --------

                                                                                                   % - -----

 

W ramach zaplanowanych wydatków 15611 zł w II półroczu zostanie zakończone zadanie tj. uzupełnienie oznakowania ścieżek zgodnie z podpisaną umową.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

                                                                                              plan – 8.000,00

                                                                                    wykonanie – 7.158,00

                                                                                                   % - 89,47

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

                                                                                              plan – 3.500,00

                                                                                    wykonanie – 681,00

                                                                                                  % -19,46

wydatki obejmują:

1.  Puchary dla wszystkich gmin należących do Związku Gmin „Kwisa” z przeznaczeniem na imprezy wraz z wydrukiem na pucharach i opłatą za transport

22 szt. po 195,00 zł

11 szt. po   85,00 zł

na kwotę 5.906,00 zł wg faktury VAT 53/12 z dnia 29.03.2012, zamówienie z dnia 13.03.2012r.

Promocja gmin na Igrzyskach Samorządowych związku gmin „Kwisa”, które odbyły się w dniu 26.05.2012 na terenie Miasta i gminy Gryfów na kwotę 1.933,00 zł tj. zakup

-         pucharów 8 szt. po 90,00zł

-         trofea szklane 8 szt. po 45,00 zł

-         okulary imprezowe, piłka nożna 30 szt. po 6,46 zł wg faktury FV/05/2012/135 z dnia 24.05.2012 r. oraz  faktury VAT nr 5691/2-HW/2011 z dnia 29.05.2012

-         farby firmowe z nadrukiem 100szt po 4,065 zł wg faktury VAT Nr 24/04/2012 z dnia 19.04.2012 r.

-         baner 5m x 1m 1 szt. po 233,70zł wg. Faktury nr 09/05/2012 z dnia 8.05.2012

 

 

 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

                                                                                              plan – 11.500,00

                                                                                   wykonanie – 7.839,00

                                                                                                  % - 89,47

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

                                                                                              plan – 41.160,00

                                                                                    wykonanie – 20.493,68

                                                                                                 % - 49,86

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

                                                                                              plan – 3.527,00

                                                                                    wykonanie – 3.524,48

                                                                                                  % - 99,93

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

                                                                                              plan – 7.980,00

                                                                                    wykonanie – 4.194,18

                                                                                                 % - 52,56

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy

plan – 570,00

                                                                                   wykonanie – 303,38

                                                                                                 % - 53,22

§ Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 1.000,00

                                                                                   wykonanie – 193,53

                                                                                                 % - 19,35

Wydatek dotyczący zakupu tuszu czarnego do drukarki wg faktury z dnia 26.01.2012 na kwotę 145,63 oraz zakup druków niezbędnych do pracy na kwotę 47,90 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

                                                                                              plan – 2.870,00

                                                                                    wykonanie – 1.197,18

                                                                                                 % - 40,84

 

 

 

Wydatki obejmują następująco:

-         opłata za przedłużoną gwarancję programu SIGID zgodnie z umową Nr S-0240/2012/0543.1.4.2011 z dnia 24.11.2011 – 433,58 zł (I i II kwartał),

-         utrzymanie serwisu BIP Związku zgodnie z umową 393,60 zł wg faktury 847/11/2012,

-         opłata za prowadzenie rachunku i opłata za przelewy – 370,00 zł

 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

                                                                                              plan – 400,00

                                                                                    wykonanie – 23,00

                                                                                                 % - 5,75

Wydatek na opłacenie delegacji służbowej dla Skarbnika w dniu 31.01.2012 do Wrocławia na szkolenie organizowane przez RIO Wrocław.

 

§ 4430 Różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń krajowych i inne)

                                                                                              plan – 102,00

                                                                                    wykonanie – 102,00

                                                                                                  % - 100

 

Składka członkowska za 2012 na rzecz Federacji Związku Gmin  i Powiatów RP zgodnie z uchwałą Nr/VI/2002 w sprawie składki członkowskiej 0,010 zł od jednego mieszkańca gmin należących do Związku Gmin „Kwisa”.

 

§ 4700 Szkolenia pracowników  nie będących członkami korpusu służby cywilnej

                                                                                              plan – 650,00

                                                                                    wykonanie – 150,00

                                                                                                  % - 23,08

Wydatek na opłacenie szkolenia w dniu 31.01.2012 organizowanego przez RIO Wrocław we Wrocławiu dla Skarbnika Związku.

 

Razem Rozdział 75095 – Pozostała działalność

                                                                                              plan – 58.259,00

                                                                                    wykonanie – 30.181,43

                                                                                                  % - 51,80

 

Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi Kierownika Biura zatrudnionego na umowę o pracę na 1 etatu i skarbnika Związku zatrudnionego na umowę o pracę 1 etatu, łącznie z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

 

Razem Rozdział 750 – Administracja publiczna

                                                                                              plan – 69.759,00

                                                                                    wykonanie – 38.020,43

                                                                                                  % - 54,51

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – Rezerwy

                                                                                              plan – 850,00

                                                                                    wykonanie – ------

                                                                                                  % - -----

W okresie I półrocza nie korzystano z rezerwy

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

                                                                                              plan – 8.000,00

                                                                                    wykonanie – ---------

                                                                                                  % - --------

Wydatki są niezrealizowane w I półroczu na schronisko dla zwierząt. Realizacja w późniejszym terminie.

 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

                                                                                              plan – 7.650,00

                                                                                    wykonanie – 7.650,00

                                                                                                 % - 100,00

 

Wydatki dotyczą zakupu na Igrzyska Samorządowe Związku Gmin „Kwisa” organizowane na terenie Miasta i Gminy Gryfów w dniu 26.05.2012 tj. zakup okularów, piłek nożnych, zakup koszulek, pucharów za I, II i III miejsce oraz kapeluszy i szalików.

Wydatki rzeczowe zrealizowane były zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Na dzień 30.06.2012 roku nie dokonano wydatków majątkowych.

Stan środków na dzień 30.06.2012 wynosi 56.139,43 zł z czego lokata „Biznes Eskalacja” – 50.000,00 zł.

Podsumowując informację stwierdza się, że dochody zostały wykonane 76,00%. Wydatki zrealizowane w wysokości 44,83 % planowanej kwoty. Wydatki zostały poniesione na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym Związku zgodnie z zapisem w art. 44 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZWIĄZKU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik Nr 2

do uchwały nr II/8/2012

Zarządu Związku Gmin

„KWISA”

z dnia 16.07.2012r.

 

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ

ZWIĄZKU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

 

  1. Analiza planu

Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin „KWISA” przyjęto przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr I/17/2011 roku. Dochody bieżące przyjęto w kwocie 101.870,00 zł, dochodów majątkowych nie przyjęto, gdyż nie występują  oraz wydatki bieżące w kwocie 93.870,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.000,00zł w trakcie I półrocza 2012 roku nie były dokonywane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku.

  1. DOCHODY

Dochody Związku są dochodami bieżącymi ze składek 11 Gmin – członków Związku. Dochody do 30.06.2012 roku zostały wykonane w kwocie 77.430,29, co stanowi 76,00%.

Na kwotę 77.430,29 zł składa się 165,29 zł z oprocentowania lokaty Biznes Eskalacji kwota na 30.06.2012 – 50.000,00zł oraz 77.265,00zł.

Związek posiada zaległość w należnościach – kwotę 24.605,00zł – wpłata 3 gmin składki członkowskiej.

  1. WYDATKI

Wydatki Związku Gmin „KWISA” są wydatkami bieżącymi w kwocie 93.870,00zl oraz wydatki majątkowe w kwocie 8.000,00zł

Wydatki na 30.06.2012 roku wynoszą 101.870,00zł, zrealizowano 45.670,43 zł, co stanowi 44,83%.

Związek Gmin „Kwisa”:

-         nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek,

-         nie udzielał pożyczek ani gwarancji dla innych podmiotów,

-         nie posiada żadnych zobowiązań, Związek nie realizuje żadnych przedsięwzięć.