Sprawozdanie z działalności Związku Gmin „Kwisa” za 2015r.

A.   Organy Związku

 

I.              Sprawy organizacyjne

W roku 2015 do Związku należały następujące gminy: Gryfów Śl., miasto Lubań, gmina Lubań, Lubomierz, Mirsk, Olszyna, Osiecznica, Siekierczyn, Leśna,  Warta Bolesławiecka, Bolesławiec miasto, Bolesławiec gmina, Nowogrodziec i Lwówek Śląski.

 

II.            Zgromadzenie Związku

W okresie sprawozdawczym Zgromadzeniu przewodniczył  p. Janusz Niekrasz , Wójt Gminy Siekierczyn. W roku 2015 odbyło się 5 posiedzeń Zgromadzenia. Zgromadzenie podjęło 24 uchwały.

III.           Zarząd Związku

Zarządowi przewodniczył p. Leszek Leśko, Burmistrz Olszyny. Członkami Zarządu są Andrzej Jasiński – Burmistrz Gminy i Miasta Mirsk oraz Zbigniew Hercuń, Wójt Gminy Lubań. W roku 2015 odbyło się 10 posiedzeń, na których podjęto 8 uchwał.

Wiodącą tematyką posiedzeń były sprawy związane z funkcjonowaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt małych w Przylasku 18. Sprawy dotyczyły bieżącego utrzymania, remontów, inwestycji oraz pozyskania środków na II etap budowy schroniska. W ciągu roku wybudowano 10 kojców kwarantanny oraz dostosowano bunkier na potrzeby kotów, poprawiono stan dróg wewnętrznych oraz estetyki obiektu schroniska.

Ponadto zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wprowadzającej zmiany, a obejmującej:

- budowę zbiornika p.poż o pojemności 200m3 wraz z wiatą gospodarczą,

- przebudowę obiektu P-2 (bunkier) na pomieszczenia dla kotów,

     - modernizację istniejącej kotłowni gazowej z zastosowaniem alternatywnych                 

       źródeł energii odnawialnej,

   -  przebudowę zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,

   -  modernizację oświetlenia zewnętrznego z zastosowaniem opraw LED,

- remont ogrodzenia zewnętrznego.

Podpisano  umowę z inwestorem zastępczym na wykonanie II etapu robót budowlanych.

W roku 2015 gospodarzem Samorządowych Igrzysk Sportowych było miasto Lubań.

Schronisko w 2015 r. prowadził Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o w Lubomierzu. W ciągu roku  do schroniska trafiło 454 psy  oraz 178 kotów, z czego:

- adoptowano 326 psów i 122 koty,

- dokonano eutanazji na 17 psach i 5 kotach,

- zgony naturalne – 13 psów i 18 kotów,

- ucieczki – 2 psy i 3 koty,

- zwierzęta odebrane przez właścicieli – 51 psów i 2 koty.

Na dzień 31.12.2015 roku w schronisku przebywało 165 psów i 33 koty.

Związek rozliczył się z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW we Wrocławiu, przedstawiając uzyskany efekt ekologiczny, który został osiągnięty w roku 2015. Decyzja gmin  o konieczności utworzenia schroniska potwierdziła się po raz kolejny.

W schronisku przebywały również zwierzęta ze Starej Kamienicy oraz z Wlenia.

Siedziba Związku w roku 2015 znajdowała się w Urzędzie Miasta Lubań.

W związku zatrudnione są 2 osoby na 1 etatu.  

IV.          Komisja Rewizyjna

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

- Mirosław Markiewicz – przewodniczący, Burmistrz Miasta i Gminy Leśna

- Robert Relich – członek, Burmistrz Miasta i Gminy Nowogrodziec

- Mirosław Haniszewski –członek, Wójt Gminy Warta Bolesławiecka

Komisja odbyła 1 posiedzenie w dniu 23 marca 2015r. Przeprowadziła  kontrolę  w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i wykonania planu finansowego Związku za 2014r. posiedzenie było kontrolowane i zakończyło się wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

                                                                                        Przewodniczący  Zarządu

                                                                                           Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                               Leszek Leśko

                                                                                           Burmistrz Olszyny