Sprawozdanie z działalności Związku Gmin „Kwisa” za 2018r.

 

 

A.   Organy Związku

 

I.              Sprawy organizacyjne

W roku 2018 do Związku należały następujące gminy: Gryfów Śl., miasto Lubań, gmina Lubań, Lubomierz, Mirsk, Olszyna, Osiecznica, Siekierczyn, Leśna,  Warta Bolesławiecka, Bolesławiec miasto, Bolesławiec gmina, Nowogrodziec i Lwówek Śląski, Wleń.

 

II.            Zgromadzenie Związku

W okresie sprawozdawczym Zgromadzeniu przewodniczył  p. Janusz Niekrasz , Wójt Gminy Siekierczyn. W roku 2018 odbyły się 4 posiedzenia Zgromadzenia. Zgromadzenie podjęło 18 uchwał.

 

III.           Zarząd Związku

Zarządowi przewodniczył p. Leszek Leśko, Burmistrz Olszyny. Członkami Zarządu są Andrzej Jasiński – Burmistrz Gminy i Miasta Mirsk oraz Zbigniew Hercuń, Wójt Gminy Lubań. W roku 2018 odbyło się 8 posiedzeń, na których podjęto 7 uchwał.

Wiodącą tematyką posiedzeń były sprawy związane z funkcjonowaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt małych w Przylasku 18. Sprawy dotyczyły bieżącego utrzymania, remontów i inwestycji.

 

Realizowano umowę z inwestorem zastępczym na wykonanie II etapu robót budowlanych.

W roku 2018 nie odbyły się  Samorządowe Igrzyska Sportowe.

W dniu 03 grudnia 2018r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę na prowadzenie schroniska w roku 2019 Wygrał Zakład Utylizacji i Odpadów Komunalnych „Izery’ sp.z o.o w Lubomierzu. Umowę podpisano w dniu 07 grudnia 2018r.

Tak więc w całym 2018r. schronisko  prowadził Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o w Lubomierzu.

W ciągu roku przyjęto do schroniska 450 psów i 179  kotów. Do adopcji przekazano 432 psy i 147 koty. Na dzień 31 grudnia 2018r. w schronisku przebywało 176 psów i 32 koty.

Siedziba Związku w roku 2018 znajdowała się w Gminie Lubań.

W związku zatrudnione są 2 osoby na 1 etatu. 

 

IV.          Komisja Rewizyjna

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

- Mirosław Markiewicz – przewodniczący, Burmistrz Miasta i Gminy Leśna,

- Robert Relich – członek, Burmistrz Miasta i Gminy Nowogrodziec,

- Mirosław Haniszewski –członek, Wójt Gminy Warta Bolesławiecka.

Komisja odbyła 1 posiedzenie  w 2018r. Przeprowadziła  kontrolę  w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i wykonania planu finansowego Związku za 2017r. Posiedzenie było protokołowane i zakończyło się wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

 

 

                                                                                        Przewodniczący  Zarządu

                                                                                           Związku Gmin „Kwisa”

 

                                                                                                  Leszek Leśko

                                                                                               Burmistrz Olszyny