Protokół

ze spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miasta Lubań w dniu 05.12.2007r.

 

W spotkaniu wzięli udział członkowie Związku Gmin „Kwisa” zgodnie z załączoną listą obecności.

 

Spotkaniu przewodniczył Przewodniczący Zarządu p. Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań.

 

Zgodnie z zapisami protokołu Zgromadzenia  z dnia 09 listopada 2007r.

spotkanie dotyczyło „Budowy Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego”, na które przybył Dyrektor ds.  Programu BBE Telekomunikacji Polskiej –

p. Arkadiusz Kłusek.

W sprawie przedstawionego przez p. Kluska Porozumienia , Przewodniczący Zarządu poddał analizie treść zapisów  § 3 pkt.2, a mianowicie, że jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się do „ opracowania koncepcji budowy infrastruktury….” . Rozpoczęła się dyskusja.

Dyrektor Kłusek  zaprezentował zebranym idę rozbudowy sieci oraz stwierdził, że urządzenia świadczące usługi winny odpowiadać najnowszej technologii.

Reasumując  - tok zdarzeń winien być następujący:

2008 r. – sporządzenie studium wykonalności

            - złożenie wniosku do Urzędu  Marszałkowskiego

            - po otrzymaniu decyzji z Urzędu Marszałkowskiego przystąpienie do

              przygotowania projektu

2010      - rozpoczęcie budowy , uściślając chodzi o dobudowywanie sieci do

       istniejącej infrastruktury

2011-2012 – pierwsi odbiorcy

 

Każda gmina musi zagwarantować wkład własny w wysokości 15% kosztów inwestycji, natomiast dofinansowanie obejmuje pozostałe 85%. O budowie sieci na terenach gmin decyduje sama gmina.

Jeśli studium wykonalności  będzie pilotował Związek, to oczywiście koszty będą zdecydowanie mniejsze.

Przewodniczący Zarządu  stwierdził, iż koncepcja jest częścią składowa studium wykonalności. Należałoby więc ogłosić przetarg.

Jeśli koncepcja zostałaby przyjęta od TPSA S.A. , wówczas Związek nie poniósłby żadnych wydatków – stwierdził p. Kłusek.

Jeśli są takie realia, to dlaczego w „Porozumieniu ..” zobowiązujemy się do opracowania koncepcji – zapytał p. Niekrasz – Przewodniczący Zgromadzenia.

 

Pan Kłusek  odpowiedział, że „Porozumienie …” jest tylko dlatego, aby uzyskane i przekazywane informacje były objęte tajemnicą, jak również służy tylko do przygotowania koncepcji i uzyskania na ten cel podstawowych informacji. Koncepcja bowiem da odpowiedź, w którym kierunku należy podjąć stosowne działania. Ponowie rozpoczęła się dyskusja na temat opłacalności, zaangażowania środków finansowych.

Ostatecznie podjęto decyzje:

 

-      Przewodniczący Zarządu p. Konrad Rowiński w imieniu Związku podpisze „Porozumienie o współpracy z TPSA SA.”, z zastrzeżeniem że  pkt. 2 § 3 winien rozpoczynać się od słów: „ do podjęcia działań związanych z opracowaniem koncepcji budowy infrastruktury …”

-       podpisanie „Porozumienia …” nastąpi nie później niż do dnia 21 grudnia  2007r. „Porozumienie ..” zostanie odebrane przez Dyrektora Kłuska w biurze Związku.

 

W sprawach różnych:

 

1.     10 głosami za poparto  starania Gminy Miejskiej Świerdów Zdrój Urzędzie Marszałkowskim dotyczące sfinansowania zakupu wozu strażackiego. Przyjęte stanowisko w imieniu Związku podpisze Przewodniczący Zarządu.

2.     10 głosami za poparto starania Gminy Miejskiej Lubań dotyczące modernizacji drogi Nr 296 na odcinku łączącym dojazd z Lubania do budowanej autostrady A-4. Stanowisko Związku w tej sprawie podpisze Przewodniczący Zarządu p. Konrad Rowiński.

 

Na tym spotkanie zakończono.

 

Protokołowała – Anna Przytulska