U C H W A Ł A   N R   I I /  68  / 2020

Z A R Z Ą D U   Z W I Ą Z K U   G M I N   „KWISA”:

z dnia 05 sierpnia 2020r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Związku Gmin „ KWISA” za I półrocze 2020 roku, oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku za I półrocze 2020 roku.

 

                      Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 506),  art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zmianami), Uchwały Nr  I/25/2010 Zgromadzenia Związku Gmin „ KWISA” z dnia 23 września 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze i Uchwały Nr I/29/2010 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze,  Zarząd Związku Gmin „ KWISA” uchwala co następuje:

 

§   1

1.       Przyjąć informację z wykonania budżetu Związku za I półrocze 2020 roku, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2.       Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku za I półrocze 2020 roku, które stanowi załącznik n r 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§   2

Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu do przedłożenia przyjętej informacji z wykonania budżetu Związku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku – Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu i Zgromadzeniu Związku.

 

 

§   3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

1.       Leszek Leśko – Przewodniczący Zarządu …………………………………

2.       Zbigniew Hercuń – członek …………………………………………………….

3.       Andrzej Jasiński – członek ………………………………………………………