S P R A W O Z D A N I E

z działalności Związku Gmin „Kwisa” za 2006r.

 

 

  1. Organy Związku.

 

I.                    Sprawy organizacyjne.

    Związek zrzesza 12 gmin w dorzeczu rzeki Kwisy: Gryfów Śląski, miasto Luban, gmina Lubań, Lubomierz, Małomiec, Mirsk, Nowogrodziec, Olszyna, Osiecznica, Siekierczyn, Świeradów Zdrój.

 

II.                  Zgromadzenie Związku

 

W okresie sprawozdawczym Zgromadzeniu przewodniczył Przewodniczący Zgromadzenia Pan Janusz Niekrasz – Wójt Gminy Siekierczyn, który został wybrany 12 grudnia 2002r. na okres kadencji 2002-2006 roku. W 2006 roku odbyły się 3 posiedzenia Zgromadzenia. Zgromadzenie podjęło 5 uchwał:

 

-        w dniu 24 marca 2006r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2005 i udzielenia absolutorium Zarządowi Związku

-        w dniu 24 marca  2006r. w sprawie ustalenia planu finansowego na rok 2006r.

-        w dniu 24 marca 2006r. w sprawie ustalenia organizatora XIV Samorządowych Igrzysk Sportowych Związku w 2006r.

-        w dniu 2 czerwca 2006r. w sprawie zmiany budżetu Związku na 2006r.

-        w dniu 12 września 2006r. w sprawie zmiany budżetu Związku na 2006r.

 

 

Na posiedzeniach członkowie Związku zapoznani zostali z problemami gminy – gospodarza. Tematyka posiedzeń była związana z realizacją zadań statutowych Związku, a w szczególności:

-        zabezpieczeniem rzeki Kwisy przed wylewami

-        oznakowania szlaków rowerowych w obszarze Związku

-        organizacja i współorganizacja imprez Związku

 

III.                Zarząd Związku

 

W okresie sprawozdawczym Zarządowi przewodniczył Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań, który został wybrany 12 grudnia 2002 roku na okres kadencji 2002-2006.

Ponadto w skład Zarządu oprócz Przewodniczącego wchodziły następujące osoby:

-         Edward Szczerbień – członek , Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec

-         Leszek Leśko – członek – Burmistrz Miasta Olszyna

 

 

W roku 2006 odbyły się  4 posiedzenia. Posiedzenia były protokołowane.

W okresie sprawozdawczym Zarząd podjął 4 uchwały:

-        w dniu 24 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2005r.

-        w dniu 24 sierpnia 2006r.w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I pół. 2006r.

-        w dniu 7 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia planu finansowego związku na   2007r.

-        w dniu 21 grudnia 2006r. w sprawie zmiany budżetu Związku na 2006r.

 

Tematyka posiedzeń związana była z przygotowaniem uchwał na posiedzenia Zgromadzania w tym głównie uchwał w zakresie gospodarki finansowej – przygotowania planu finansowego, jego realizacji i przyjętych przez Zgromadzenie wniosków. Zarząd podjął decyzję o kontynuacji zadania w zakresie „ Oznakowania szlaków rowerowych Związku” i pozyskaniu na ten cel środków unijnych.

 

 

IV.               Komisja Rewizyjna

 

 W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

-        Waldemar Nalazek – przewodniczący, Wójt Gminy Osiecznica

-        Bronisław Dowgiałowicz – członek, Burmistrz Gminy i Miasta Lubomirze

-        Zbigniew Szereniuk – czlonek, Burmistrz Miasta Świeradów Zdrój.

 

Komisja Rewizyjna odbyła 1 posiedzenie w dniu 28 lutego 2006r. Tematem obrad było przeprowadzenie kontroli w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i wykonania planu finansowego Związku za 2005r. Posiedzenie było protokołowane i zakończyło się wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

 

B. Działalność Związku

 

I.                    Sprawy ogólne

 

Od stycznia kontynuowano rozpoczęte w roku 2005 prace nad realizacją projektu w zakresie wytyczenia i oznakowania Szlaku Rowerowego „Dolina Kwisy” oraz obwodnice „Szlakiem krzyży Pokutnych” i „Śladem zapomnianej Zbrodni” jako uzupełnienie systemu szlaków transgranicznych Euroregionu Nysa o łącznej długości 144, 2 km, na który składały się oznakowania:

-        „Dolina Kwisy” Czerniawa Zdrój – Lubań – Nowogrodziec – Małomice

-        długość 75, 7 km

-        Obwodnica „Śladem zapomnianej zbrodni” Czerna – Zagajnik – Wykroty – Czerna - długość 19, 3 km

-        Obwodnica „Śladem krzyży pokutnych” Nowogrodziec – Ocice – Mściszów – Nowogrodziec – długość 33, 4 km

-        Odcinek Bożkowice – Olszyna – Rząsiny – długość 13,2 km

-        Łącznik Nowogrodziec – Ołdrzychów – długość 2, 6 km

 

Ponadto wykonano:

-        tablice informacyjne 1,25 x 2,00 m – 8 szt. (Czerniawa PG, Bożkowice, Rząsiny, Lubań, Gościszów, Wykroty, Ławszowa, Świętoszów)

-        mapy turystyczne papierowe – 5.000 szt.

-        uaktualnienie strony internetowej

 

Całkowity koszt projektu wyniósł 37.014,37 EUR, z czego udział środków unijnych wyniósł 27.390, 63 EUR, co stnaowi 74% ogółu kosztów, wkład własny natomiast wyniósł 9.623,74 EUR, co stanowi 26% ogółu kosztów

 

W dniach 14. - 17.09. 2006r. Związek był organizatorem szkolenia dla brmistrzów w Harlem Holandia

Tytuł szkolenia brzmiał: „Jak gospodarować – intensyfikacja rozwoju turystyki i rolnictwa”.

 

II.                  Imprezy Związku

 

Najwajważniejszą imprezą organizowaną przez Związek były Igrzyska Samorządowe, które odbyły się w dniu 8 lipca na terenie gminy Nowogrodziec. W zawodach wzięło udział 10 drużyn – gmin członków Związku. Na organizację tej imprezy Związek przeznaczył 5.000 zł.

 

Ponadto związek był współorganizatorem takich imprez jak:

1/ VIII Miedzynarodowy Rajd Pieszy „3 Dni – 3 Kraje – 3 Wędrówki” organizawany przez Polskie Towarzystwo Schronisk Mlodzieżowych. Na zakup znaczków pamiątkowych, plakietek okolicznościowych, pucharów, medali, statuetek i innych nagród wydatkowano kwotę 1.998, 36 zł

 

2/ VII Jubileuszowego Rajdu Pieszego i Rowerowego im. Wiesława wajcfelta pod patronatem Związku, który przeprowadzono w dniach 24-26 maja 2006r.

Na zakup znaczków okolicznościowych, wyżywienie i zakup koszulek z nadrukiem wydatkowano kwotę 2.497,50 zł

 

3/ Zakupiono nagrody dla uczestników Zawodów Wędkarskich na kwotę

    991, 60 zł

 

4/ Dla uczstników konkursu wiedzy o regionie pt. „Dolina rzeki Kwisy” zakupiono nagrody za łączną kwotę 500 zł.

 

III.                Biuro Związku

 

Biuro Związku mieści się w budynku Urzędu Miasta Lubań,

przy ul. 7-Dywizji 14. Prowadzi je Kierownik na 1 etatu oraz skarbnik, który był zatrudniony do dnia 30.11.2006r. na 1 etatu, natomiast z dniem 1 grudnia 2006r. na 1 etatu.