Uchwała  nr I / 9 /2009

Zarządu Związku Gmin „Kwisa”

z dnia 17 marca 2009r.

 

 

w sprawie:  przyjęcia sprawozdania finansowego za 2008r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  4  w związku z art.

 Zarząd Związku Gmin „Kwisa” uchwala, co następuje:                 

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za rok 2008, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu do przedłożenia przyjętego sprawozdania  Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Zgromadzeniu Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia    w urzędach miast i gmin-członków Związku.

 

1. Konrad Rowiński   - Przewodniczący Związku

2. Leszek Leśko         - członek  Zarządu

3. Waldemar Nalazek- członek Zarządu