Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Przewodniczący Zgromadzenia kadencji 2018-2023
•  Przewodniczący Zgromadzenia 1992-2018
•  Protokóły posiedzeń Zgromadzenia
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
•  Protokóły posiedzeń Zarządu
•  Komisja Rewizyjna
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1279099
od 28 czerwca 2006
Organy » Protokóły posiedzeń Zarządu » Kadencja 2006 -2010 » Rok 2010 obrazek Wersja do druku

P R O T O K Ó Ł     Nr  I / 19/ 2010

posiedzenia Zarządu Związku Gmin „Kwisa”

z dnia 08 listopada  2010r.

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Konrad Rowiński – Przewodniczący Zarządu.

Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu zgodnie z załączoną listą obecności.

 

Do Protokołu   Nr I/18/2010 posiedzenia Zarządu Związku Gmin „Kwisa” z dnia

25 sierpnia 2010 r. nie wniesiono uwag. Protokół  został przyjęty jednogłośnie.

 

Przewodniczący Zarządu  poinformował zebranych, iż Związek w 2011r. wchodzi z nadwyżką 26 tys. zł.  Nadwyżka związana jest z rezygnacją szkolenia w gminie francuskiej oraz pozyskania środków ze sponsoringu na wydanie „Przewodnika turystyczno- wędkarskiego”.

Dochody Związku na rok 2011 wynoszą 101.532 zł.

W trakcie dyskusji wypracowano następujące propozycje związane z realizacją planu finansowego w roku 2011:

- wydanie „Przewodnika po gminach Związku Gmin „Kwisa” w ilości 3.000 egz.

  Koszt wydania przewodnika to kwota  25.500 zł,

- uzupełnienie oznakowania ścieżek rowerowych (I etap) – 3.000 zł,

- zakup pucharów ( po 2 dla każdej gminy) – 4.400 zł,

- zakup pucharu dla zwycięzcy Igrzysk Samorządowych w 2011r. – 900 zł,

 - dofinansowanie Igrzysk Samorządowych w kwocie 7.000 zł,

- wydatki stałe: wynagrodzenia, opłaty bankowe, delegacje służbowe, opłata za

  domeny  itd.

Zarząd podjął 3 głosami za:

- Uchwałę Nr I/ 16/2010  Zarządu Związku Gmin „Kwisa” z dnia 08 listopada 2010r. w

  sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2011r.

- Uchwałę Nr I/ 17/ 2010 Zarządu Związku Gmin „Kwisa” z dnia 08 listopada 2011r.

  w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin

  „Kwisa”.

 

Zarząd  stoi na stanowisku, aby po wprowadzeniu nadwyżki do budżetu przeznaczyć ją na:

- uzupełnienie oznakowania ścieżek rowerowych (II etap) – 5.000 zł

- reklamę Związku w książce autorstwa p. Śnieżkowskiej-Bielak „Legendy gmin”

  - 5.000 zł,

- dodruk map rowerowych (po 100 dla każdej z gmin) – 5.885 zł,

- opracowanie nowej strony internetowej Związku – 6.000 zł,

- wytyczenie szlaków kajakowych na rzece Kwisie z zaangażowaniem

  środków  WFOŚ.

- odstąpić od wydania albumu „Minerały rzeki Kwisy” ze względu na bardzo wysoki

  koszt własny (wynagrodzenia dla autorów – 20.000 zł oraz tłumaczenie  na język

  niemiecki – 5.000 zł).

Następnie Wójt Gminy Osiecznica wystąpił z wnioskiem o przyznanie nagród dla pracowników: Anny Przytulskiej i Krystyny Bajdor argumentując to dobrymi wynikami pracy w okresie całej kadencji z uwzględnieniem pozyskania środków z zewnątrz na rzecz Związku oraz bardzo dobrymi wynikami z kontroli RIO. Wysokość nagrody zostanie ustalona i wypłacona w 2011r.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Anna Przytulska

                                                                                     Przewodniczący Zarządu

                                                                                       Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                           Konrad Rowiński

                                                                                     Burmistrz Miasta Lubań

 

 


Informację wytworzył: Anna Przytulska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Anna Przytulska, Data wprowadzenia: 2010-12-30 10:54:01, Zatwierdził do publikacji: Anna Przytulska, Data publikacji 2010-12-30 10:55:17, Ostatnia zmiana: 2010-12-30 10:55:17, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 718