Sprawozdanie z działalności  Związku  Gmin „Kwisa” za 2014r.  

 

 

  1. Organy Związku.

 

I.              Sprawy organizacyjne.

  

W roku 2014 do Związku należały następujące gminy:

Gryfów Śląski,  miasto Lubań, gmina Lubań, Lubomierz, Mirsk, Olszyna, Osiecznica, Siekierczyn, Świeradów Zdrój, Warta Bolesławiecka, Bolesławiec miasto, Bolesławiec gmina, Nowogrodziec i Lwówek Śląski.

 

II.            Zgromadzenie Związku

 

W okresie sprawozdawczym Zgromadzeniu przewodniczył Przewodniczący Zgromadzenia Pan Janusz Niekrasz – Wójt Gminy Siekierczyn

W 2014 roku odbyło się 5  posiedzeń Zgromadzenia.

Zgromadzenie podjęło 18 uchwał.

 

III.           Zarząd Związku

 

W okresie sprawozdawczym Zarządowi przewodniczył Leszek Leśko – Burmistrz Olszyny.

 W skład Zarządu oprócz Przewodniczącego  wchodziły następujące osoby:

-          Arkadiusz Słowiński  – członek , Burmistrz Miasta Lubań

-          Waldemar Nalazek – członek, Wójt Gminy Osiecznica

 

W roku 2014 odbyło się  14 posiedzeń . Posiedzenia były protokołowane.

W okresie sprawozdawczym Zarząd podjął 8 uchwał:

 

 

Tematyka posiedzeń związana była z przygotowaniem uchwał na posiedzenia Zgromadzania, w tym głównie uchwał w zakresie gospodarki finansowej – przygotowania budżetu,  jego realizacji i przyjętych przez Zgromadzenie wniosków. Rok 2014 zapisał się jako rok, w którym podejmowano działania na rzecz utworzenia schroniska dla zwierząt. Do najważniejszych należy zaliczyć:

  27.01.2014r. – podpisanie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego z

                          firmą  „CZESTER” Biuro Architektoniczno – Budowlane Czesław

                          Pikuła

 

 21.02.2014r.  -  decyzja Wójta Gminy Platerówka na wycinkę drzew - 51 szt.

 

  07.03.2014r. – ogłoszenie I przetargu na wykonanie I etapu robót. Unieważniono go

                             z powodu niewystarczających środków finansowych (zapewnione

                             środki w budżecie to kwota 395 tys. zł, najtańsza oferta wynosiła

                             695.000 zł )

 

24.03.2014r. -  unieważnienie I etapu robót budowlanych

 

12.03.2014r.  – decyzja Starosty Lubańskiego – uzyskanie pozwolenia na budowę

 

27.03.2014r.  -  złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

                            i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o udzielnie pomocy finansowej

                            na dofinansowanie budowy I etapu schroniska

 

31.03.2014r. – ogłoszenie II przetargu na wykonanie robót. Oferty otworzono w dniu

                            16.04.2014r. Najtańsza oferta 670 tys. zł.

 

03.04.2014r. -   uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego

 

5.05.2014r.    -  zawiadomienie  z WFOŚiGW o przyznaniu pożyczki w wysokości

                            145.000 zł i dotacji 135.000 zł

 

12.05.2014r. -  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie I

                            etapu robót budowlanych

 

29.05.2014r. – podpisanie umowy z firmą  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo                  Usługowe Import Export Izabella Jasińska z s. w Biedrzychowicach

 

27.06.2014r. – podpisanie umowy dotacji i pożyczki z WFOŚiGW

 

01.07.2014r. – ogłoszenie I  przetargu na prowadzenie schroniska

 

08.07.2014r. – unieważnienie przetargu na prowadzenie przetargu – nie złożono

                        żadnej oferty

 

09.07.2014r.  – ogłoszenie II przetargu na prowadzenie schroniska

 

17.07.2014r. – rozstrzygnięcie przetargu na prowadzenie schroniska – I oferta –

                        Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery „ Sp. z o.o w

                            Lubomierzu

 

14.08.2014r. – podpisanie umowy z firmą Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

                        „Izery” Sp. z o.o  w Lubomierzu na prowadzenie schroniska          

 

21.08. 2014r. – nadanie adresu korespondencyjnego dla schroniska – Przylasek 18

 

10.09.2014r. – zakończenie i gotowość do odbioru robót budowlanych związanych z I

                           etapem robót budowlanych.

 

19.09.2014r.  – protokół odbioru końcowego.

 

22.09.2014r. – wniosek:

                          -  do Powiatowego Lekarza Weterynarii o wpis do rejestru

                            podmiotów nadzorowanych przez Powiatowego lekarza Weterynarii                    w Lubaniu i nadania weterynaryjnego numeru  identyfikacyjnego dla

                            schroniska

 

                         - do Straży Pożarnej

                         - do SANEPID-du

                    

16.11.2014 – schronisko rozpoczęło swoją działalność.

Na koniec roku w schronisku przebywało 87 piesków i 8 kotków.

 

Ponadto                                       

- opracowano mapę do celów projektowych,

- obiekt ubezpieczono,

- wykonano operat wodno-prawny,

- uzyskano interpretację indywidualną  przepisów prawa podatkowego dot. podatku  

  akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku gazu propan-butan.

 

 

IV.          Komisja Rewizyjna

 

 W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

- Andrzej Jasiński  – przewodniczący, Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

- Olgierd Poniżnik – członek, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śl.

- Zbigniew  Hercuń  – członek, Wójt Gmin Lubań.

 

Komisja Rewizyjna odbyła 1 posiedzenie w dniu 25 marca  2014r.  Tematem obrad było przeprowadzenie kontroli w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i wykonania planu finansowego Związku za 2014r. Posiedzenie było protokołowane i zakończyło się wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

 

  1. Działalność Biura

 

Siedziba Związku znajduje się w Urzędzie Miasta Lubań, ul. 7-Dywizji 14.

Prowadzi je Kierownik na 1 etatu . Skarbnik jest zatrudniony na 1 etatu.

 Działalność Związku w 2014r. skoncentrowana była działaniach:

- organizacją i współorganizacją imprez Związku, w tym samorządowych Igrzysk

   Sportowych, które odbyły się w gminie  Lubomierz,

- prowadzenie BIP Związku,

- spraw związanych z utworzeniem schroniska dla zwierząt,

- przygotowanie wszelkich umów, zleceń, zamówień  dot. schroniska,

- wydano folder Związku,

- zakup  pucharów z napisem „Puchar Związku Gmin „Kwisa”,

- przekazanie  materiałów promocyjnych  Związku stowarzyszeniom, organizacjom,

  instytucjom i zakładom pracy,

- pozyskanie  środków finansowych  od sponsorów na wydanie kalendarza Związku

   na 2015r.,

- przygotowanie uchwał na posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia Związku,

- prowadzenie korespondencji, kontaktów pomiędzy Związkiem  a instytucjami,

  stowarzyszeniami, gminami – członkami związku, administracją państwową i

  samorządową,

- przygotowanie wniosków o zmianę w rejestrze związków międzygminnych

  prowadzonych przez Ministra Cyfryzacji i Administracji,

 -przygotowanie umów na prowadzenie programów SIGiD  oraz utrzymania BIP,

-  przygotowanie materiałów nt. związku, związanych z pisaniem prac licencjackich

   i magisterskich przez studentów uczelni polskich.

 

                                                                                              Przewodniczący Zarządu

                                                                                                Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                                     Leszek Leśko

                                                                                                 Burmistrz Olszyny