Sprawozdanie z działalności Związku Gmin „Kwisa” za 2016r.

 

 

A.   Organy Związku

 

I.              Sprawy organizacyjne

W roku 2016 do Związku należały następujące gminy: Gryfów Śl., miasto Lubań, gmina Lubań, Lubomierz, Mirsk, Olszyna, Osiecznica, Siekierczyn, Leśna,  Warta Bolesławiecka, Bolesławiec miasto, Bolesławiec gmina, Nowogrodziec i Lwówek Śląski.

 

II.            Zgromadzenie Związku

W okresie sprawozdawczym Zgromadzeniu przewodniczył  p. Janusz Niekrasz , Wójt Gminy Siekierczyn. W roku 2016 odbyły się 3 posiedzenia Zgromadzenia. Zgromadzenie podjęło 15 uchwał.

 

III.           Zarząd Związku

Zarządowi przewodniczył p. Leszek Leśko, Burmistrz Olszyny. Członkami Zarządu są Andrzej Jasiński – Burmistrz Gminy i Miasta Mirsk oraz Zbigniew Hercuń, Wójt Gminy Lubań. W roku 2016 odbyło się 8 posiedzeń, na których podjęto 6 uchwał.

Wiodącą tematyką posiedzeń były sprawy związane z funkcjonowaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt małych w Przylasku 18. Sprawy dotyczyły bieżącego utrzymania, remontów, inwestycji. Do najważniejszych należało:

- wymianę pieca gazowego,

- zaadoptowanie bunkra na kociarnię,

- uzupełnienie i budowa nowych punktów oświetlenia zewnętrznego.

Podpisano  umowę z inwestorem zastępczym na wykonanie II etapu robót budowlanych.

W roku 2015 gospodarzem Samorządowych Igrzysk Sportowych była Gmina Lwówek Śląski.

W dniu 12 września 2016 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę na prowadzenie schroniska. Wygrał Zakład Utylizacji i Odpadów Komunalnych „Izery’ sp.z o.o w Lubomierzu. Umowę podpisano w dniu

16 października 2016r.

Tak więc w całym 2016 r. schronisko  prowadził Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o w Lubomierzu. W ciągu roku  do schroniska trafiło 490 psów   oraz 294 koty, z czego:

- adoptowano 35 psy  i 140 kotów,

- dokonano eutanazji na 30 psach i 65 kotach,

- zgony naturalne – 26 psów i 70 kotów,

- ucieczki – 9 kotów,

- zwierzęta odebrane przez właścicieli – 97 psów i 10 kotów.

Na dzień 31.12.2016 roku w schronisku przebywało 184 psów i 37 kotów.

 

W schronisku przebywały również zwierzęta z Gminy  Wleń.  Uchwałą Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2016r. dokonano zmian w statucie, gdzie w § 1 jako 15 gminę - członka Związku dopisano Miasto i Gminę Wleń.

Siedziba Związku w roku 2016 znajdowała się w Gminie Lubań.

W związku zatrudnione są 2 osoby na 1 etatu. 

 

IV.          Komisja Rewizyjna

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

- Mirosław Markiewicz – przewodniczący, Burmistrz Miasta i Gminy Leśna

- Robert Relich – członek, Burmistrz Miasta i Gminy Nowogrodziec

- Mirosław Haniszewski –członek, Wójt Gminy Warta Bolesławiecka

Komisja odbyła 1 posiedzenie w dniu 15 kwietnia 2016r. Przeprowadziła  kontrolę  w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i wykonania planu finansowego Związku za 2015r. Posiedzenie było protokołowane i zakończyło się wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

 

 

                                                                                        Przewodniczący  Zarządu

                                                                                           Związku Gmin „Kwisa”

 

                                                                                                  Leszek Leśko

                                                                                               Burmistrz Olszyny