Sprawozdanie z działalności Związku Gmin „Kwisa” za 2017r.

 

 

A.   Organy Związku

 

I.              Sprawy organizacyjne

W roku 2017 do Związku należały następujące gminy: Gryfów Śl., miasto Lubań, gmina Lubań, Lubomierz, Mirsk, Olszyna, Osiecznica, Siekierczyn, Leśna,  Warta Bolesławiecka, Bolesławiec miasto, Bolesławiec gmina, Nowogrodziec i Lwówek Śląski, Wleń.

 

II.            Zgromadzenie Związku

W okresie sprawozdawczym Zgromadzeniu przewodniczył  p. Janusz Niekrasz , Wójt Gminy Siekierczyn. W roku 2017 odbyły się 2 posiedzenia Zgromadzenia. Zgromadzenie podjęło 7 uchwał.

 

III.           Zarząd Związku

Zarządowi przewodniczył p. Leszek Leśko, Burmistrz Olszyny. Członkami Zarządu są Andrzej Jasiński – Burmistrz Gminy i Miasta Mirsk oraz Zbigniew Hercuń, Wójt Gminy Lubań. W roku 2017 odbyło się 8 posiedzeń, na których podjęto 7 uchwał.

Wiodącą tematyką posiedzeń były sprawy związane z funkcjonowaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt małych w Przylasku 18. Sprawy dotyczyły bieżącego utrzymania, remontów i inwestycji.

 

Realizowano umowę z inwestorem zastępczym na wykonanie II etapu robót budowlanych.

W roku 2017 gospodarzem Samorządowych Igrzysk Sportowych było miasto Bolesławiec.

W dniu 15 grudnia 2017r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę na prowadzenie schroniska. Wygrał Zakład Utylizacji i Odpadów Komunalnych „Izery’ sp.z o.o w Lubomierzu. Umowę podpisano w dniu

18 grudnia 2017r.

Tak więc w całym 2017r. schronisko  prowadził Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Sp. z o.o w Lubomierzu. Informacja dotycząca ilości zwierząt przebywających wg gmin w ciągu 2017r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Siedziba Związku w roku 2017 znajdowała się w Gminie Lubań.

W związku zatrudnione są 2 osoby na 1 etatu. 

 

IV.          Komisja Rewizyjna

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

- Mirosław Markiewicz – przewodniczący, Burmistrz Miasta i Gminy Leśna,

- Robert Relich – członek, Burmistrz Miasta i Gminy Nowogrodziec,

- Mirosław Haniszewski –członek, Wójt Gminy Warta Bolesławiecka.

Komisja odbyła 1 posiedzenie w dniu 3 marca 2017r. Przeprowadziła  kontrolę  w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i wykonania planu finansowego Związku za 2016r. Posiedzenie było protokołowane i zakończyło się wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

 

 

                                                                                        Przewodniczący  Zarządu

                                                                                           Związku Gmin „Kwisa”

 

                                                                                                  Leszek Leśko

                                                                                               Burmistrz Olszyny