Lubań, dnia 29.12.2008r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Redakcję techniczną i wydanie publikacji „Z biegiem Kwisy.Przyroda i człowiek” Numer sprawy: ZGK -0114/8/2008

 Na podstawie art. 183 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  Związek Gmin „Kwisa”  informuje, że po rozpatrzeniu protestu wniesionego przez: Agencję Reklamowo-Wydawniczą A.Grzegorczyk, ul. Gen.T.Kutrzeby 15, 05-082 Stare Babice  postanowił oddalić przedmiotowy protest.

Uzasadnienie

Protestujący w złożonym proteście zarzuca Zamawiającemu , iż  w toku badania i oceny ofert w stosunku do wybranej oferty zaniechał czynności jakie na Zamawiającego nakładają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych a w szczególności nie dokonał zbadania złożonej oferty ustalenia czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia  .

Odnosząc się do postawionego zarzutu Zamawiający informuje, że podczas badania złożonych ofert Zamawiający dysponuje dokumentacją , która powinna w wystarczający sposób „dopomóc” w badaniu złożonej oferty w tym także w ustaleniu ,czy poszczególna oferta zawiera rażąco niska cenę  . Dlatego też w specyfikacji istotnych  warunków Zamawiający zażądał kilku dokumentów ( załączników) , których na mocy prawa mógł zażądać , a które mogłyby poszerzać zakres informacji o złożonej ofercie w tym także o zaproponowanej cenie. Takie dokumenty to m.in. wykaz wykonanych usług a w nim rodzaj usługi, miejsce i data jej wykonania , nazwa Inwestora-Zamawiającego , wartość zamówienia , referencje  ; informacja określająca obroty , zysk oraz zobowiązania i należności ogółem za okres 2007 roku a w nim dane typu obrót roczny, zysk firmy, zobowiązania i należności ; przykładowych publikacji odpowiadających swym zakresem przedmiotowi zamówienia. Takie dokumenty przedstawiła w swojej ofercie także DRUKARNIA „DIMOGRAF”. Zamawiający dysponując powyższymi danymi mógł zatem posiąść wiedzę , która w jego ocenie była wystarczająca podczas badania ofert . Z informacji przedstawionych w złożonej ofercie Zamawiający uzyskał informacje o wykonaniu przez Drukarnię DIMOGRAF podobnych publikacji ( dwie publikacje załączono do oferty ) jak i o podobnej cenie za ich realizacje w stosunku do „swojego” przedmiotu zamówienia .

Zatem znając niniejsze dane Zamawiający uznał ,iż Wykonawca posiadając swój potencjał techniczny ( wynikający m.in. z danych o stanie finansowym firmy , realizowanych usługach  ) realizuje podobne zamówienia o zbliżonych cenach do zaoferowanej ceny w złożonej ofercie .

Mając powyższe na uwadze Zamawiający orzekł jak na wstępie.

Zgodnie z art.184 ust.1a od rozstrzygnięcia niniejszego protestu nie przysługuje Protestującemu odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.


Przewodniczący Zarządu

Związku Gmin „Kwisa”

Konrad Rowiński

Burmistrz Miasta Lubań