Uchwała Nr I/16/2009

Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa”

z dnia  06 stycznia 2009r.

 

w sprawie: ustalenia organizatora XVII Samorządowych Igrzysk Sportowych Związku w 2009 roku

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.12, art.58 ust.1 w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), § 3 punkt 7  Statutu Związku Gmin „Kwisa” (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 31 z 14 marca 2002r. z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Gmin „Kwisa” uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Związek organizuje XVII Samorządowe Igrzyska Sportowe w gminie Świeradów -Zdrój  w dniu 06.06.2009 r. Igrzyska winny mieć charakter międzygminnej imprezy rekreacyjno-sportowej otwartej dla mieszkańców gmin – członków Związku.

 

§  2

 

Uczestnikami Igrzysk będą drużyny sportowe z miast i gmin członków Związku w skład których wchodzą pracownicy gmin i radni. W igrzyskach gościnnie mogą wystąpić drużyny z gmin z zagranicy współpracujące z gminą organizatorem.

 

§ 3

 

Organizacją igrzysk zajmie się gmina Świeradów - Zdrój. Na organizację igrzysk z  funduszy Związku przeznacza się kwotę w  wysokości 7.000 zł, pochodzących ze składek członków Związku oraz innych funduszy pomocowych oraz sponsorów pozyskanych przez organizatora.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin  - członków Związku.

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia

Związku Gmin „Kwisa”

Janusz Niekrasz