Uchwała Nr I / 3 /2007

Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa”

z dnia 11 stycznia 2007r.

 

w sprawie: wyboru członków Zarządu Związku na okres kadencji 2006-2010

 

 

 

Na podstawie art. 73 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z poźn. zm) oraz § 11 punkt 2 podpunkt 2 Statutu Związku Gmin „Kwisa” (Tekst jednolity :Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 31 z 14 marca 2002r. poz. 789 z późn. zm.)

 

 

         Zgromadzenie Związku Gmin „Kwisa” uchwala, co następuje:

 

§ 1

                             

Wybiera się na członków Zarządu Związku Gmin „Kwisa” z siedzibą w Lubaniu na okres kadencji 2006-2010 następujące osoby:

 

1. Leszek Leśko - Burmistrz Miasta Olszyna

 

2. Waldemar Nalazek – Wójt Gminy Osiecznica

 

             

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin – członków Związku.

 

 

 

                                                                             

Przewodniczący Zgromadzenia

Związku Gmin „Kwisa”

Janusz Niekrasz

Wójt |Gminy Siekierczyn