Uchwała Nr II / 21 / 2012

Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa” z dnia 24 maja 2012r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz   sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin „Kwisa” za 2011r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2011r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

 

             Zgromadzenie Związku Gmin „Kwisa” uchwala co następuje:

 

 

                                                       § 1

 

1.     Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Związku Gmin „ Kwisa” za

2011r.składa się:

- bilans z wykonania budżetu Związku Gmin „ Kwisa” na dzień

  31 grudnia 2011r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę

  24.379, 57 zł,

- bilans jednostkowy Związku Gmin „Kwisa” na dzień 31 grudnia 2011r.,  

  który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24.379,57 zł,

- rachunek strat i zysków jednostki Związku Gmin „Kwisa” na dzień 31  

  grudnia 2011r. który wykazuje stratę 912,72 zł.,

- zestawienie zmian w funduszu jednostki Związku Gmin „Kwisa” na 

  dzień 31 grudnia 2011 r., które wykazuje stan funduszu 20.249,41 zł,

- skonsolidowany bilans jednostki Związku Gmin „Kwisa” na dzień 31 grudnia 2011r. , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24.379,65 zł.

 

2.     Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin

     Kwisa” za rok 2011r.

 

                                                  § 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast – członków.

 

                                                                   Przewodniczący Zgromadzenia                               

                                                            Związku Gmin „Kwisa”        

                                                                   Janusz Niekrasz

                                                            Wójt Gminy Siekierczyn