UCHWAŁA NR  XII / 20/ 05

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "KWISA"

z dnia 17 marca 2005 roku

 

w sprawie : powołania Skarbnika Związku Gmin "Kwisa".

 

Na podstawie art. 18 ust.2 punkt 3 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz § 11 punkt 2 punkt 3 Statutu Związku Gmin "Kwisa" /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 31 poz. 789 z 14 marca 2002 r., zm. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 11, poz. 298 z 3.02.2003r.) Zgromadzenie Związku Gmin "Kwisa" uchwala co następuje:

 

§1

 

Powołuje się Panią Krystynę Bąjdor na Skarbnika Związku Gmin "Kwisa".

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin - członków Związku


 

Przewodniczący Zgromadzenia

Janusz Niekrasz

     Wójt Gminy Siekierczyn