UCHWAŁA Nr XIII/23/05

Zgromadzenia Związku Gmin „ Kwisa

z dnia 18 października 2005 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/18/05 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2005 r.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 i 58 w związku z art. 73 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 109, art. 112, art. 124 ust. 1 pkt 1,2,3,10,11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz § 11 pkt 2 Statutu Związku Gmin „ Kwisa " ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 31, poz. 789 z dnia 14 marca 2002 r., zmiany Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 11, poz. 298 z dnia 03 lutego 2003 r.), Zgromadzenie Związku Gmin „ Kwisa " uchwala, co następuje:

 

§1

 

W Uchwale XII/18/05 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2005 r. dokonuje się następujących zmian:

§ 1 pkt I zwiększa się dochody o kwotę 79.662,00 zł i po zmianach dochody
wynoszą 274.262,00 zł.

§ 1 pkt II zwiększa się wydatki o kwotę 79.662,00 zł i po zmianach wydatki
wynoszą 299.282,00 zł.

 

§2

 

W załączniku: szczegółowy podział dochodów na 2005 r. stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały dokonuje się następujących zmian:

dział 630 rozdział 63003 § 2706 - środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o 71.662,00 zł.

dział 630 rozdział 63003 wprowadza się § 2700 - środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 8.000,00 zł.

 

§3

 

W załączniku: szczegółowy podział wydatków na 2005 r. stanowiącym załącznik Nr 3 do Uchwały dokonuje się następujących zmian:

dział 630 rozdział 63003 § 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę
8.000,00 zł.

dział 630 rozdział 63003 § 4306 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę
71.662,00 zł.

 

§4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku,

  

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin - członków Związku.

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia

Janusz Niekrasz

     Wójt Gminy Siekierczyn