U C H W A Ł A   IV/  54 /2014

                                                          Zgromadzenia Związku Gmin „ KWISA „

                                                                          z dnia  06 maja 2014r.

 

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego  oraz sprawozdania z wykonania budżetu                  Związku Gmin „ KWISA „ za rok 2013 .

 

                            Na podstawie art.18  ust. 2 pkt . 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zmianami) Zgromadzenie Związku Gmin „ KWISA „ uchwala co następuje :

§  1

1.Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Związku Gmin „ KWISA „ za rok 2013 na które składa się :

    -  bilans z wykonania budżetu Związku Gmin „ KWISA „ na dzień 31 grudnia 2013 roku , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 173.534,47 zł ,

   -  bilans jednostkowy Związku Gmin „ KWISA „na dzień 31 grudnia 2013 roku , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.269.451,17 zł ,

  -  rachunek zysków i strat jednostki Związku Gmin „ KWISA „ na dzień 31 grudnia 2013 roku , który wykazuje stratę 871.230,42 zł ,

  - zestawienie zmian w funduszu jednostki Związku Gmin „ KWISA „ na dzień 31 grudnia 2013 roku , które wykazuje stan funduszu 2.257.346,20 zł  .

  - skonsolidowany bilans jednostki Związku Gmin „ KWISA „ na dzień 31 grudnia 2013 roku , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.269.451,17 zł .

2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin „ KWISA „ za rok 2013 .

§  2

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin – członków Związku .

 

                                                                                              Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                                        Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                                               Janusz Niekrasz

                                                                                                    Wójt Gminy Siekierczyn