ZARZĄDZENIE NR 5/2015
Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin „Kwisa”

z dnia 15 grudnia 2015r.

 

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań na roboty budowlane związane z  utworzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt małych w Przylasku 18, gmina  Platerówka, drugi  etap.

 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 23 umowy nr ZGK.0543.1.6.2015 na pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn.:”Utworzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt małych w Przylasku 18, gmina  Platerówka ” drugi  etap,  zarządzam co następuje:

 

§ 1

Z ramienia Zamawiającego powołuję komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania na roboty budowlane pn.: „Utworzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt małych w Przylasku 18, gmina  Platerówka ” drugi  etap,  w następującym składzie:

1)      Przewodniczący Komisji                    -         Janusz Niekrasz

2)      Członek Komisji                                 -         Leszek Leśko

3)      Członek Komisji                                 -         Andrzej Jasiński

§ 2

1)     Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonany pełny zakres zamówienia określony
w umowie Nr ZGK.0543.1.6.2015 z dnia 1 sierpnia 2015r.

2)     Z dokonanego odbioru końcowego zostanie sporządzony w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Inspektorów Nadzoru protokół odbioru końcowego.

3)     Odbiór końcowy robót zostanie dokonany komisyjnie po dostarczeniu przez Wykonawcę protokołów prób, pomiarów, certyfikatów, atestów, aprobat technicznych i kompletnej dokumentacji powykonawczej inwestycji w trzech egzemplarzach oraz wszystkich świadectw pochodzenia towarów dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

4)     Stwierdzone przez komisję w czasie dokonywania odbioru końcowego robót,
wady i usterk zostaną odnotowane w protokole końcowym wraz z określeniem terminu
i sposobu ich usunięcia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2015r.

 

                                                                                 

                                                                                                       Przewodniczący Zarządu

                                                                                                         Związku Gmin „Kwisa|

                                                                                                               Leszek Leśko

                                                                                                          Burmistrz Olszyny