Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


981554
od 28 czerwca 2006
Organy » Zarząd Związku » Protokóły posiedzeń Zarządu » Kadencja 2014-2018 » Rok 2018 Wersja do druku

Protokół Nr IV /18/ 2018 posiedzenia Zarządu Związku Gmin "Kwisa" w dniu 16 lutego 2018r.

Protokół Nr IV /18/  2018

Posiedzenia Zarządu Związku Gmin „Kwisa”  w dniu 16 lutego 2018r.

 

Posiedzeniu przewodniczył p. Leszek Leśko Przewodniczący Zarządu.

Powitał zebranych i przedstawił porządek posiedzenia. Zarząd 3 głosami „za” przyjął porządek posiedzenia. Do protokołu Nr IV/17/2018 z dnia 19 stycznia 2018r. nie wniesiono żadnych poprawek. Protokół przyjęto 3 głosami „za”.

Następnie głos zabrała p. Krystyna Ratuszyńska - Skarbnik Związku, która zapoznała zebranych z przygotowanymi informacjami nt. mienia komunalnego Związku wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r.

Zarząd 3 głosami „za” przyjął informację o stanie mienia komunalnego Związku.

Pani Skarbnik omówiła wykonanie budżetu za 2017r.  Po dyskusji Zarząd podjął                 3 głosami „za” Uchwałę Nr IV/50/2018 w sprawie przedstawienia  sprawozdania                    z wykonania budżetu Związku Gmin „Kwisa”  za 2017r.

W dalszej części  posiedzenia Zarząd  rozpatrzył wniosek Skarbnika dotyczący aneksowania umowy Nr ZGK.0543.1.6.2015 z inwestorem zastępczym w zakresie rzeczowym.

Zarząd po przeanalizowaniu umowy podjął następujące ustalenia:

1.       w § 5 wykreślić ust. 4 „Rozliczenie wynagrodzenia umownego następować będzie systematycznie w okresach miesięcznych”,

2.      w § 4 ust.1  pkt. b wykreślić  zapis „ przebudowa zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej”,

3.      w § 4 ust. 1 pkt. b zamiast „ budowa pomieszczenia ogrzewanego dla kotów”

wpisać: „ przebudowa obiektu P2 bunkier dla zwierząt małych, przedłużenie zadaszenia przy budynku dla zwierząt ciepłolubnych, budowa kojców             dla zwierząt”.

4.      pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

5.      Aneks wchodzi w życie z dniem 16.02.2018r.

Kierownik Biura przygotuje aneks zgodnie z powyższymi ustaleniami.

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż Związek otrzymał kolejne odszkodowanie        z PZU w wysokości 2.064,10 zł za zdarzenie losowe (huragan, który uszkodził przęsła ogrodzenia), z przeznaczeniem na remonty bieżące w schronisku. Pani Skarbnik wprowadzi powyższą kwotę do budżetu.

Ponadto Zarząd podjął decyzję, aby w ramach remontów bieżących zlecić naprawę uszkodzonych kojców i części chodnika do kwoty 7 tys. zł. Zarząd upoważnił Przewodniczącego do podpisania umowy z wykonawcą zadania. Sprawę będzie pilotował inwestor zastępczy.

Zarząd zobowiązał inwestora zastępczego do przygotowania materiałów do przetargu na wykonanie inwestycji w schronisku.

W dalszej części posiedzenia Zarząd rozpatrzył wniosek Gminy Mirsk o udzielenie pomocy finansowej ze środków Związku na wydatki inwestycyjne związane z odbudową strat po katastrofie w budynku mieszkalnym w Mirsku przy ul. A. Mickiewicza 1. Zarząd pozytywnie odniósł się do wniosku, uznając, iż każda pomoc jest aktem solidarności       z nieszczęściem, jakie dotknęło gminę Mirsk i postanowił przekazać na rzecz Gminy kwotę 10 tys. zł.

W związku z tym, iż brak jest w statucie Związku zapisów dotyczących możliwości udzielania z własnych środków pomocy rzeczowej i finansowej dla gmin- członków Związku, Kierownik Biura uruchomi procedurę zmian w statucie.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała Anna Streit

                                                                                              Przewodniczący Zarządu

                                                                                               Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                                       Leszek Leśko

                                                                                                  Burmistrz Olszyny

 


Informację wytworzył: Anna Streit, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Anna Streit, Data wprowadzenia: 2018-02-27 20:22:08, Zatwierdził do publikacji: Anna Streit, Data publikacji 2018-02-27 20:22:52, Ostatnia zmiana: 2018-02-27 20:23:00, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 89