Protokół Nr I/ 1/02

z posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin “Kwisa” Lubań

z dnia 12 grudnia 2002 roku.

 

W posiedzeniu Zgromadzenia Związku na statutowy stan 11 członków uczestniczy 10 członków Związku / nieobecny Wójt gminy Lubań p.Mirosław Herdzik/. W posiedzeniu uczestniczy także przedstawiciel gminy Małomice, która to oczekuje na prawa członkostwa w Związku.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Zgromadzenie poprowadził p. Konrad Rowiński, który serdecznie przywitał wszystkich członków Związku gratulując wyboru na burmistrza/ wójta gminy. Prowadzący stwierdził, że Zgromadzenie posiada moc prawną do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ponieważ jest to pierwsze posiedzenia Zgromadzenia w nowej kadencji Prowadzący poprosił uczestników o przedstawienie się uczestnikom zgromadzenia. Po dokonaniu prezentacji Prowadzący Zgromadzenie przedstawił niżej wymieniony porządek obrad, który to jednogłośnie został przyjęty przez zebranych.

 

1.      Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

2.      Wybór Przewodniczącego Zarządu

3.      Wybór członków Zarządu

4.      Wybór komisji Rewizyjnej

5.      Powołanie Skarbnika Związku

6.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji z budżetu Związku dla innych podmiotów i organizacji

7.      Podjęcie uchwały w sprawie organizacji XI Igrzysk Samorządowych.

8.      Przedstawienie budżetu na 2003 rok

9.      Sprawy rożne

a)     przedstawienie ofert Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

b)     zapoznanie zebranych z protokołem kontroli RIO

 

Ad.1

Prowadzący Zgromadzenie Pan Konrad Rowiński zaproponował powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia w głosowaniu tajnym wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin “Kwisa” w Lubaniu.

W skład komisji weszli:

1.      Andrzej Jasiński – przewodniczący

2.      Edward Szczerbień - członek

3.      Waldemar Nalazek - członek

Komisja rozpoczęła pracę i poprosiła o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Zgromadzenia. Pan Leszek Leśko zgłosił kandydaturę Wójta Gminy Siekierczyn - Pana Janusza Niekrasza. Kandydat wyraził zgodę. Na wniosek Pana Waldemara Nalazka lista zgłoszeń została zamknięta. Komisja przygotowała karty do głosowania. Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i rozdano karty do głosowania. Po zebraniu kart do głosowania komisja dokonała podsumowania i przewodniczący komisji odczytał wyniki wyboru. W głosowaniu wzięło udział 10 członków Zgromadzenia na ogólny stan 11 członków. Głosów ważnych oddano 10. Kandydat Pan Janusz Niekrasz otrzymał 9 głosów “za” przy “1 wstrzymującym się”. Tym samym w głosowaniu tajnym na przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan Janusz Niekrasz. Wynik głosowania jest równoznaczny z podjęciem uchwały Nr I/1/2002. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu i do uchwały.

Nowo wybrany Przewodniczący Zgromadzenia Pan Janusz Niekrasz objął dalsze przewodnictwo w prowadzeniu Zgromadzenia.

 

Ad.2

Następnie przystąpiono do wyboru w głosowaniu jawnym Przewodniczącego Zarządu Związku. Została zgłoszona kandydatura Burmistrza Miasta Lubania Pana Kondarda Rowińskiego. Kandydat wyraził zgodę. Pan Nalazek zaproponował zamknięcie listy, co zostało w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęte. Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym to na Pan Konrad Rowiński otrzymał 9 głosów “za” przy 1 ”wstrzymującym się”. Przewodniczącym Zarządu został Pan Konrad Rowiński.. Wynik głosowania jest równoznaczny z podjęciem Uchwały Nr I/2/2002 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu, bowiem została przyjęta bezwzględną większością głosów.

 

Ad.3

Następnie przystąpiono do wyboru w głosowaniu jawnym członków Zarządu. Zgłoszone zostały kandydatury: Pana Edwarda Szczerbienia i Pana Leszka Leśko. Zaproponowano zamknięcie listy zgłaszania kandydatur, co w głosowaniu jawnym jednogłośnie zostało przyjęte. Kandydaci wyrazili zgodę. Przystąpiono do głosowania. Pan Edward Szczerbień otrzymał 9 głosów “za” przy 1 “wstrzymującym się”. Pan Leszek Leśko otrzymał 9 głosów “za” przy 1 “wstrzymującym się”. Wynik głosowania jest jednoznaczny z podjęciem Uchwały nr I/3/2002 w sprawie wyboru członków zarządu, bowiem została podjęta bezwzględną większością głosów.

Członkami Zarządu w wyniku jawnego wyboru zostali:

Pan Edward Szczerbień - Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec,

Pan Leszek Leśko - Wojt Gminy Olszyna.

 

Ad.4

Następnie przystąpiono do wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Rewizyjnej. Zgłoszone zostały kandydatury: Pana Waldera Nalazka, Pana Bronisława Dowigiałówicz, Pana Zbigniewa Szereniuk. Kandydaci wyrazili zgodę. Zaproponowano zamknięcie listy zgłaszania kandydatur, co w głosowaniu jawnym jednogłośnie zostało przyjęte. Przystąpiono do głosowania. Pan Waldemar Nalazek otrzymał 9 głosów “za” przy 1 “wstrzymującym się”. Pan Bronisław Dowgiałowicz otrzymał 9 głosów “za” przy 1 “wstrzymującym się”, Pan Zbigniew Szerenik otrzymał 9 głosów “za” przy 1”wstrzymującym się”. Komisja Rewizyjna zaproponowała na przewodniczącego Komisji Pana Waldemara Nalazka. Przewodniczący Zgromadzenia poddał kandydaturę pod głosowanie. Pan Waldemar Nalazek otrzymał 9 głosów “za” przy 1 “wstrzymującym się”. Wynik głosowania jest jednoznaczny z podjęciem Uchwały nr I/4/2002 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej, bowiem została podjęta bezwzględną większością głosów.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

1.      Pan Waldemar Nalazek - Wojt Gminy Osiecznica - przewodniczący

2.      Pan Bronisław Dowgiałowicz - Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz – członek

3.      Pan Zbigniew Szereniuk - Burmistrz Miasta Świeradowa Zdrój. - członek

 

Ad.5.

Na wniosek Przewodniczacego Zarządu w głosowaniu jawnym przy 10 głosach “za” czyli jednogłośnie Zgromadzenie powołało Skarbnika Związku Panią Halinę Pojman.

Uchwała nr I/5/2002 w sprawie powołania Skarbnika Związku została podjęta jednogłośnie.

 

Ad.6

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji z budżetu Związku dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych. Po krótkiej dyskusji i ustaleniu podmiotów korzystających z dotacji jednogłośnie przy 10 głosach “za” została podjęta uchwała nr I/6/2002 w sprawie trybu postępowania o udzielenie z planu finansowego Związku dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.

 

Ad.7

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia organizcji XI samorządowych Igrzysk Związku. Po krótkiej dyskusji i uściśleniu terminu igrzysk w głosowaniu jawnym Uchwała nr I//7/2002 została jednogłośnie przyjęta przy 10 głosach “za”. Igrzyska Związku odbędą się w Lubomierzu.

 

Ad.8

Kierownik biura Związku przedstawił projekt budżetu na 2003 rok. W wyniku dyskusji postanowiono odstąpić od wydania opracowania i wydania materiałów pokonferencyjnych odbytej w Kliczkowie, a środki finansowe przeznaczyć na opracowanie informatora turystycznego. Ustalono, że materiały poknferencyjne powinny być dostępne w internecie. Ustalono, iż sprawa planu finansowego Związku budżetu będzie przedmiotem obrad na kolejnym posiedzeniu Zgromadzenia.

 

Ad.9

W sprawach różnych:

Przewodniczący zapoznał zebranych z ofertą Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dotyczącą rozprowadzenia książek “Finansowanie Rozwoju Lokalnego” oraz “Finansowanie Samorządów Terytorialnych”. Zebrani otrzymali streszczenie obu wydawnictw oraz wzory zamówienia.

Przewodniczący Zarządu p. Konrad Rowiński przedstawił protokoł kontroli przeprowadzonej w Związku Gmin “Kwisa” Regionalnej Izby Obrachunkowej w okresie od 23 października do 8 listopada 2002 roku. Z protokołu wynika, że nie ujawniono poważnych usterek w gospodarce finansowej Związku. Jednym z mankamentów było brak uchwały o dotacjach, ktora to na dzisiejszym posiedzeniu została przez Zgromadzenie podjęta.

Kierownik Biura poinformował, że główny cel Związku tj. doprowadzenie do utworzenia “Parku Krajobrazowego Doliny rzeki Kwisy” zostało ujęte w zadaniach Wojewody Dolnośląskiego do realizacji na lata 2002-2006. Ponadto poinformowała, iż rozpoczęto prace w sprawie opracowania informatora turystycznego i poprosiła o podanie przez poszczególne gminy ilości zamawianego nakładu.

Przewodniczący Zgromadzenia uzgodnił, iż posiedzenia Związku nadal będą się odbywały w gminach w/g wcześniej ustalonej kolejności. Kolejne odbędzie się w Osiecznicy lub Nowogrodźciu.

 

Na tym posiedzenie zostało zakończone.

 

Protokołowała:                                                             Przewodniczący Zgromadzenia

 

Regina Karczewska                                                                 Janusz Niekrasz

      Wójt Gminy Siekierczyn