UCHWAŁA Nr III/3/2006

Zarządu Związku Gmin „ Kwisa

z dnia 07 listopada 2006 roku

 


 


w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2007 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 179, 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 15 pkt 2 podpunkt 1 Statutu Związku Gmin „Kwisa" (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 31 poz. 789 z 14 marca 2002 r. zm. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 11 poz. 298 z 3 lutego 2003r.), Zarząd Związku Gmin „Kwisa" uchwala co następuje:

 

§1

 

Przyjmuje się projekt planu finansowego Związku Gmin „Kwisa" na rok 2007 stanowiący część integralną do niniejszej uchwały, obejmujący niżej wymienione dokumenty:

1.        Projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2007 rok wraz z załącznikami:

a)        nr 1 - szczegółowy podział dochodów,

b)        nr 2 - ustalenie wysokości składki członkowskiej,

c)        nr 3 - szczegółowy podział wydatków,

d)        nr 4 - część opisową,

 

§2

 

Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu do przedłożenia przyjętego projektu planu finansowego do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - zespół w Jeleniej Górze i Zgromadzeniu Związku.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin - członków Związku.

 

1.      Konrad Rowiński - Przewodniczący Zarządu

2.      Edward Szczerbień – członek

3.      Leszek Lesko – członek

 

projekt           

Część integralna do Uchwały

nr III/3/2006 Zarządu Związku Gmin „Kwisa" z dnia 07 listopada 2006 roku

 

 

UCHWAŁA Nr

Zgromadzenia Związku Gmin „ Kwisa "
z dnia

 

 

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku na 2007 r.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 54 ust 1 pkt 2, ust 2 pkt 6, art. 57 i 58 w związku z art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 165 art. 167 ust. 2 pkt 4, art. 168 ust 1, ust 2 pkt 5, art. 173 ust 1 i 4, art. 175, art. 184 ust. 1 pkt 1,2,4,14,15, ust. 2 pkt 2,art.l88 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), § 11 pkt 2 podpunkt 4 Statutu Związku Gmin „ Kwisa " ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 31, poz. 789 z dnia 14 marca 2002r. zmiany Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 11, poz. 298 z dnia 03 lutego 2003 r.), Zgromadzenie Związku Gmin „ Kwisa " uchwala, co następuje:

 

§1

 

Przyjmuje się plan finansowy Związku na rok 2007 stanowiący część integralną niniejszej uchwały wraz z niżej wymienionymi załącznikami od 1 do 4

1.        Ustala się dochody Związku w wysokości 97.000zł.

2.        Ustala się wydatki Związku w wysokości 97.000zł.

Załączniki stanowią:

a)       nr 1 - szczegółowy podział dochodów,

b)       nr 2 - ustalenie wysokości składki członkowskiej,

c)        nr 3 - szczegółowy podział wydatków,

d)       nr 4 - część opisową.

 

§2

 

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 970 zł.

 

§3

 

Upoważnia się Zarząd Związku do wykonywania zmian w planie finansowym z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, o ile nie narusza to wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Związku.

 

 

§4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

§5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 r. i  podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin - członków Związku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Szczegółowy podział dochodów na 2007 rok.

Zadania własne

 

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Dochody

750

 

 

Administracja publiczna

97.000

 

75095

 

Pozostała działalność

97.000

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

50

 

 

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

5.000

 

 

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

91.950

Ogółem zadania własne w dziale 750:

97.000


 

Załącznik nr 2 do Uchwały..............

Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa" z dnia   

 

 

Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2007

 

Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa" Nr XIII/22/2005 z dnia 18 października 2005 r. ustala się składkę członkowską na rzecz Związku Gmin „Kwisa" w roku 2007 wynoszącej - 0,85 zł ( utrzymuje się) od każdego mieszkańca wg stanu ewidencyjnego ludności zamieszkałej na stałe w gminie na dzień 31 grudnia 2005 roku. Niżej wymienione składki, stanowią dochody Związku.

 

Nazwa gminy

Ilość mieszkańców

Wysokość

składki

Świeradów Zdrój

4.575

3.889,00

Mirsk

9.142

7.771,00

Leśna

10.749

9.137,00

Gryfów

10.389

8.831,00

m. Lubań

22.267

18.927,00

Lubomierz

5.940

5.049,00

Siekierczyn

4.505

3.829,00

Nowogrodziec

14.729

12.520,00

Osiecznica

7.064

6.004,00

Olszyna

6.865

5.835,00

g. Lubań

6.487

5.514,00

Małomice

5.463

4.644,00

Ogółem

108.175

91.950,00

 

Słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100.

 

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa" z dnia       

 

Szczegółowy podział wydatków na 2007 rok.

 

Zadania własne

 

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Wydatki

750

 

 

Administracja publiczna

83.030

 

75095

 

Pozostała działalność

83.030

 

 

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

2.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

29.000

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.800

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5.300

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

720

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

50

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

38.050

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

500

 

 

4430

Różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń krajowych, inne

110

758

 

 

Różne rozliczenia

970

 

75818

 

Rezerwa ogólna

970

 

 

4810

Rezerwa ogólna

970

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

13.000

 

92695

 

Pozostała działalność

13.000

 

 

2310

Dotacja celowa przekazana gminie i s. Warszawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

5.000

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.000

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

 

Ogółem zadania własne dz. 750, 758, 926

97.000

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr……..

Zgromadzenia Związku

Gmin "Kwisa" z dnia…………….

 

           

Założenia planu finansowego Związku Gmin "Kwisa" na rok 2007 są zgodne z

przepisami ustawy o finansach publicznych.

Plan finansowy Związku jest zrównoważony.

 

Dochody określono w wysokości 97.000,00 zł.

Wydatki określono w wysokości 97.000,00 zł.

 

Projekt planu finansowego został wykonany w/g szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, tj. działów, rozdziałów i paragrafów.

Dochody Związku będą stanowić:

-        składki członków Związku,

-        środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących związku pozyskane z innych źródeł.

Wydatki Związku będą stanowić:

-        wynagrodzenie kierownika biura związku zatrudnionego w wymiarze Vi etatu wraz z pochodnymi/ZUS i FP/,

-        wynagrodzenie skarbnika zatrudnionego w wymiarze lA etatu wraz z pochodnymi /ZUS i FP/,

-        utrzymanie biura/ art. piśmienne, usługi pocztowe, telefoniczne, bankowe itp./,

-        współorganizację imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjno - turystycznych
(igrzyska samorządowe, rajdy rowerowe, konkursy, zawody wędkarskie i kajakarskie),

-        promocję związku poprzez, aktualizowanie strony internetowej promujących idee związku oraz jej tłumaczenie na język angielski i niemiecki,

-        opracowanie i wydanie folderu - informatora związku oraz przygotowanie do druku drugiej części albumu „Dolina rzeki Kwisy",

uczestnictwo Związku w Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich
Krakowie