Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1020171
od 28 czerwca 2006
Finanse » Budżet » 2007 rok » Uchwala Zgromadzenia w sprawie uchwalenia planu finansowego ZG Kwisa na 2007 rok Wersja do druku

U C H W A Ł A Nr I /7/2007

Zgromadzenia Związku Gmin „ Kwisa ”

z dnia 29 marca 2007 r.

 

 

 

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku na 2007 r.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 54 ust 2 pkt 6, art. 57 i 58 w związku z art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 165 art. 167 ust. 2 pkt 4, art. 168 ust 1, ust 2 pkt 5, art. 173 ust 1 i 4, art. 175, art. 184 ust. 1 pkt 1,2,4,14,15, ust.2 pkt 2,art.188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ), § 11 pkt 2 podpunkt 4 Statutu Związku Gmin „ Kwisa ” ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 31, poz. 789 z dnia 14 marca 2002r. zmiany Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 11, poz. 298 z dnia 03 lutego 2003 r. ), Zgromadzenie Związku Gmin „ Kwisa ” uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się plan finansowy Związku na rok 2007 stanowiący część integralną niniejszej uchwały wraz z niżej wymienionymi załącznikami od 1 do 4.

 

I.         Ustala się dochody Związku w wysokości 98.440,00zł.

II.       Ustala się wydatki Związku w wysokości 113.425,00.

 

Załączniki stanowią:

a)      nr 1 – szczegółowy podział dochodów,

b)      nr 2 – ustalenie wysokości składki członkowskiej,

c)      nr 3 – szczegółowy podział wydatków,

d)      nr 4 – część opisową.

 

§ 2

 

Niedobór w kwocie 14.985zł zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z 2006 roku.

 

§ 3

 

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 1.130,00 zł.

 

§ 4

 

Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, o ile nie narusza to wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Związku.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 r. i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin – członków Związku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                              Janusz Niekrasz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  Załącznik Nr 1 (30kB) pobierz pokaż
  Załącznik Nr 2 (25kB) pobierz pokaż
  Załącznik Nr 3 (60.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 4 (24kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-07-05 14:21:11, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-07-05 14:39:50, Ostatnia zmiana: 2007-07-05 14:54:13, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1953