U C H W A Ł A  Nr I /4 /2007

Zarządu Związku Gmin „ Kwisa ”

z dnia 14 grudnia 2007 roku

 

w sprawie:    zmiany  planu finansowego Związku  na 2007 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 i 58 w związku z art. 73 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 184 ust. 1 pkt 2,15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 4 Uchwały Nr I/7/2007 Zgromadzenia Związku Gmin    Kwisa ”z dnia 29 marca 2007 r.  w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2007 r.

 

Zarząd Związku Gmin „ Kwisa ” uchwala ,co następuje:

 

§ 1

 

1.      zmniejsza się wydatki planu finansowego w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł , z tego:

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 5.000,00 zł,

 

2.      zwiększa się wydatki planu finansowego w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł z tego:

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000,00 zł,

      § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 900,00 zł,

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy o kwotę 100,00 zł,

 

§ 2

 

Dochody budżetu Związku po zmianach wynoszą   98.440,00 zł

Wydatki budżetu Związku po zmianach wynoszą  113.425,00 zł.

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin - członków Związku.

 

 

 

1. Konrad Rowiński - Przewodniczący Zarządu              .......................................................

 

 

2. Leszek Leśko - członek                                                  .....................................................

 

 

3. Waldemar Nalazek -  członek                                        ......................................................

Uzasadnienie

 

 

 do uchwały Nr I /4/ 2007 z dnia 17 grudnia  2007r. w sprawie zmiany  budżetu Związku

 na rok 2007. 

 

1. W §  1  zmniejszenie i zwiększenie wydatków ma charakter porządkowy i wynika

ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

 

2.Zestawienie zmian dokonanych uchwałą:

 

b) wydatki

 

Dział

Rozdział

§

Stan przed zmianą

Zmiana dokonana uchwałą

Stan po zmianie

750

75095

3020

  5.000

 -5.000

  0,00

750

75095

4010

29.000

+4.000

33.000

750

75095

4110

  5.700

+   900

  6.600

750

75095

4120

     800

+   100

     900

x

x

x

40.500

0,00

40.500