Uchwała Nr I/ 11/2008

Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa”

z dnia 27 marca 2008r.

 

 

w sprawie:  uchwalenia planu finansowego Związku Gmin „Kwisa” na 2008r.

 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 54 ust 1 pkt 2, ust 2 pkt 6, art. 57 i 58 w związku z art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ),  art. 165 art. 167 ust. 2 pkt 4, art. 168 ust 1, ust 2 pkt 5, art. 173 ust 1 i 4, art. 175, art. 184 ust. 1 pkt 1,2,4,14,15, ust. 2  pkt 2,art.188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ),  § 11 pkt 2 podpunkt 4 Statutu Związku Gmin „ Kwisa”  ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 31, poz. 789 z dnia  14 marca 2002r.  zmiany Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 11, poz. 298 z dnia    03 lutego 2003 r. )

 

Zgromadzenie Związku Gmin „Kwisa”

uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjmuje się plan finansowy Związku na rok 2008 stanowiący część integralną niniejszej uchwały wraz z wyżej wymienionymi załącznikami od 1 do 4.

 

   I.      Ustala się dochody Związku  w wysokości   ogółem                           103.957,00 zł                                                                                       

      w tym:

 

1.      dochody ze składek członkowskich gmin w wysokości                     96.854,00zł

2.      wpływy z wpłat gmin w organizowanym szkoleniu w kwocie              2.003,00zł

3.       wpływy z innych źródeł  na dofinansowanie własnego zadania

           ( wydania albumu pt. „Z biegiem Kwisy. Przyroda i człowiek”

            w kwocie                                                                                            5.000,00zł

4.      wpływy z różnych dochodów                                                                  100,00zł

              

Szczegółowy podział dochodów wg działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

 II.      Ustala się wydatki Związku  na rok 2008 w wysokości                        131.200,00zł

      z tego :

-        wydatki bieżące na działalność statutową Związku w kwocie        131.200,00zł

-        wydatki majątkowe : nie planuje się w budżecie 2008r.                 

 

(w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym w kwocie 46.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 3).

 

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3.

 

Załączniki stanowią:

a)           nr 1- szczegółowy podział dochodów,

b)           nr 2- ustalenie składki członkowskiej,

c)            nr 3- szczegółowy podział wydatków,

d)           nr 4- część opisowa.

 

§ 3.

 

Niedobór w kwocie  27.243,00zł zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.                                       

 

§ 4.

 

Tworzy się rezerwę ogólną  w kwocie 1.300,00 zł.

 

§ 5.

 

 Upoważnia się Zarząd Związku Gmin „Kwisa” do dokonywania zmian w planie finansowym   wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami  w ramach tego samego działu.

 

§ 6.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „Kwisa”.

 

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008r. i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin – członków Związku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

                                                                                          Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                              Janusz Niekrasz