Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 01 / 2005

Przewodniczącego Związku Gmin „Kwisa”

z dnia 30 grudnia 2005r

 

 

 

w sprawie: Dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości ( Polityka rachunkowości). 

 

 

 Na podstawie art. 44 ust.1 i art. 47 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 4 , 5 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), zarządzam co następuje :

 

§ 1.

  

Ustalam zasady (politykę) rachunkowości stanowiące Załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zobowiązuję pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z zasadami polityki rachunkowości i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

 

§ 3.

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, traci moc zarządzenie Nr 01/2002 Przewodniczącego Związku Gmin ”Kwisa” z dnia 10 maja 2002 roku w sprawie zakładowego planu kont budżetu Związku oraz zakładowego planu kont dla jednostki i zarządzenie Nr 2/2002 z dnia 04 listopada 2002 roku w sprawie przechowywania ksiąg rachunkowych oraz przechowywania dowodów księgowych Związku Gmin ”Kwisa”.

 

§ 4.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Związku Gmin ”Kwisa”.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005r.

 

Przewodniczący Zarządu Związku

Gmin „Kwisa”

Konrad Rowiński