Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


994404
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu » 2005 rok Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 01 / 2005

Przewodniczącego Związku Gmin „Kwisa”

z dnia 30 grudnia 2005r

 

 

 

w sprawie: Dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości ( Polityka rachunkowości). 

 

 

 Na podstawie art. 44 ust.1 i art. 47 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 4 , 5 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), zarządzam co następuje :

 

§ 1.

  

Ustalam zasady (politykę) rachunkowości stanowiące Załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zobowiązuję pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z zasadami polityki rachunkowości i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

 

§ 3.

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, traci moc zarządzenie Nr 01/2002 Przewodniczącego Związku Gmin ”Kwisa” z dnia 10 maja 2002 roku w sprawie zakładowego planu kont budżetu Związku oraz zakładowego planu kont dla jednostki i zarządzenie Nr 2/2002 z dnia 04 listopada 2002 roku w sprawie przechowywania ksiąg rachunkowych oraz przechowywania dowodów księgowych Związku Gmin ”Kwisa”.

 

§ 4.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Związku Gmin ”Kwisa”.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005r.

 

Przewodniczący Zarządu Związku

Gmin „Kwisa”

Konrad Rowiński

 

Załączone dokumenty
  POLITYKA RACHUNKOWOŚCI (97kB) pobierz pokaż
  Załącznik Nr 1 do polityki rach. (211kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 2 do Polityki rachunkowości (40kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowoąci (52.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 4 do Polityki rachunkowości (721.2kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: 2005-12-30 11:57:10, Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2010-08-24 11:57:54, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2010-08-24 12:39:10, Ostatnia zmiana: 2010-08-24 12:39:42, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1356