Zarządzenie Nr 01/2010

Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin „Kwisa”

z dnia 21.10.2010r.

 

 

w sprawie: Dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości (Polityka rachunkowości – zasady gospodarowania materiałami promocyjnymi Związku)

 

           Na podstawie art. 53 ust 1 i art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie art.4, 5, 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Do Zarządzenia nr 03/2009 Przewodniczącego zarządu Związku Gmin „Kwisa” z dnia 29.12.2009r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości  (Polityka  rachunkowości) dodaje się załącznik nr 7 stanowiący o zasadach gospodarowania materiałami promocyjnymi Związku

 

§ 2

 

Kierownik Biura stwierdza zgodność stanu otrzymanych  materiałów promocyjnych z ilościami zapisanymi w dokumencie źródłowym (faktura, rachunek), składając podpis na dokumencie.

 

§ 3

 

1.     Ewidencję pozabilansową materiałów promocyjnych w formie rozdzielników prowadzi Kierownik Biura Związku.

2.     Materiały promocyjne Związku przeznaczone są :

-       dla gmin Związku i Informacji Turystycznych , na promocję Związku na targach turystycznych, gospodarczych itd.

-       na nagrody dla organizacji, instytucji, stowarzyszeń jako nagrody dla zwycięzców konkursów, zawodów itd. związanych z rzeką Kwisą  

i  Związkiem,

-       osób prywatnych zainteresowanych tematyką rzeki Kwisy i gmin należących do Związku.

3.     Materiały promocyjne Związku przechowywane są w wyznaczonym przez  Urząd Miasta Lubań pomieszczeniu. Pomieszczenie musi być suche i zamykane na klucz. Jeden klucz otrzymuje Kierownik Biura Związku, dwa następne przechowywane są w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Urzędu Miasta Lubań.

 

                                                             § 4

 

1.     Przekazanie materiałów promocyjnych na zewnątrz odbywa się poprzez:

-       wydanie pisemnego zlecenia przez Przewodniczącego Zarządu Związku,

-       akceptację ustną Przewodniczącego Zarządu Związku,

-       akceptację pisemną Przewodniczącego Zarządu Związku na złożonym podaniu,

-       decyzje Zgromadzenia zawarte w protokołach Zgromadzenia.

2.     Kierownik Biura przekazuje materiały promocyjne na podstawie   prowadzonych rozdzielników za pokwitowaniem.

3.     Podstawą przekazania materiałów promocyjnych, które zawierają numery ISBN tzw. egzemplarze  obowiązkowe na rzecz bibliotek jest potwierdzenie przez Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Lubań  w rozdzielniku przyjęcia do wysyłki.

4.     Materiały promocyjne wysyłane na prośbę osób fizycznych (podanie, e.mail itd.) odnotowywane są w rozdzielniku. Podstawą  ich dostarczenia  jest tzw. zwrotka pocztowa.

 

                                                         § 5

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Związku Gmin „Kwisa”

 

                                                         § 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

22 października  2010r.

 

 

                                                                           Przewodniczący Zarządu

                                                                                Konrad Rowiński

                                                                           Burmistrz Miasta Lubań