Protokół Nr IV/ 31  /2015

posiedzenia Zarządu Związku Gmin „Kwisa”

z dnia  09 stycznia  2015r.

 

 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu zgodnie z załączoną listą obecności.

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu p.Leszek Leśko. Powitał członków Zarządu oraz zaproszonych gości.

Do Protokołu Nr IV/30/2014 z dnia 20 listopada  2014r. nie wniesiono poprawek. Protokół przyjęto jednogłośnie.

 

Oddał głos p. Czesławowi Pikuła, który poinformował,, że funkcjonującemu schronisku niezbędny  jest nadzór właścicielski. 1-2 razy w tygodniu należy koniecznie kontrolować obiekty, szczególnie teraz w okresie zimowym, ponieważ stwierdził kilkakrotnie ogrzewanie pomieszczeń oraz oświetlenie terenu zewnętrznego. Osobiście przykręcał zawory w kaloryferach, wyłączał oświetlenie terenu ok. 10.00.

Zwrócił uwagę, iż pozwolenie na budowę ważne jest 3 lata, więc  Związek powinien podjąć decyzję, czy będzie kontynuował rozbudowę i modernizację obiektu jako II etap.

W sprawie funkcjonowania schroniska zwrócił uwagę, iż   badania jakości ścieków muszą być przeprowadzane co kwartał, w przypadku  jakichkolwiek niedociągnięć Związek będzie obligowany do ich usunięcia.

W dalszym ciągu wypowiedzi poinformował, że pewne pozwolenia są warunkowe.

I tak do celów pożarowych jest tylko woda ze studni, natomiast przy kojcach jest woda surowa. Zakup agregatu to tylko rozwiązanie prowizoryczne.  Najlepszym rozwiązaniem byłaby budowa zbiornika p.poż. 100m3.

Wójt Nalazek poinformował, iż jest w posiadaniu p. pożarowego  zbiornika plastikowego o pojemności 50m3, który jest zbędny.  Rozezna możliwości jego przekazania na rzecz Związku. Pan Pikuła porozmawia w tej sprawie z projektantem, jak również ze strażą pożarną.

 

P. Pikuła wskazał, iż zwiększa się ilość kotów, wobec czego niezbędnym jest uruchomienie ogrzewanych kojców dla kotów. W sytuacji, kiedy będziemy kontynuować roboty budowlane II etapu, to w ramach tych robót można zbudować kociarnię. Jeśli nie to koniecznym jest  postawienie  ścianki. Jednakże to rozwiązanie zaburzy działanie wentylacji.

Wójt Niekrasz powiedział, aby nie dobudowywać kojców, a jedynie wydzielić kojce i przebudować wentylację.

 

Następnie głos zabrała Pani Skarbnik, wskazując, iż zaplanowane środki w budżecie są niewystarczające na potrzeby funkcjonowania schroniska.

Biorąc pod uwagę powyższe, czyli brak racjonalnej gospodarki gazem i energią spowoduje, że zabraknie środków na zakup gazu i opłat za energię. W budżecie zaplanowane jest tylko jednokrotne napełnienie butli z gazem, czyli za kwotę 20 tys. zł. Jeśli gaz skończy się w tym kwartale, wówczas nie będzie środków na kolejne napełnienie butli. Od miesiąca września Związek nie otrzymał jeszcze faktury za energię.  Pozostały środki z roku 2014, które będzie można w tym roku uruchomić. Jest to kwota ok. 40 tys. zł. Brakuje natomiast dla wykonawcy na prowadzenie. Zaplanowano 540 tys., a powinno być 600 tys. zł.

Niemożliwe jest przesunięcie rat spłaty pożyczki dla WFOŚiGW, ze względu na to, że w 2018 Związek nie będzie prowadził inwestycji.

Ponadto Pani Skarbnik wskazała, iż wykonawca wystawia faktury za prowadzenie w sposób niedbały. Brakuje adnotacji za jaki miesiąc  oraz formy płatności, czyli ryczałt. Za miesiąc grudzień nie dołączono raportów. W sytuacji, kiedy p. Skarbnik zwraca uwagę na te uchybienia, informując, iż podczas kontroli możemy mieć wszyscy nieprzyjemności , uzyskuje odpowiedź od Pana Gierusa aby nie przejmowała się kontrolą.

 

Zarząd uznał, iż należy wystąpić do Wykonawcy z informacją aby dostarczał dokumenty do Związku zgodnie z naszymi wytycznymi.

 

W sprawie miesięcznych  raportów z funkcjonowania schroniska Zarząd podjął decyzję, aby nie przekazywać ich do gmin. Wystarczy zestawienie roczne przy sprawozdaniu z działalności Związku.

 

Ponadto Zarząd podjął następujące ustalenia:

 

- na posiedzeniu Zgromadzenia zaproponuje członkom podniesienie wpłat od II pół.

   2015 o 1 zł. Podniesienie kwoty wpłaty zapewni funkcjonowanie schroniska do

   końca roku oraz w roku 2016,

- należy przemyśleć sprawę zmiany systemu grzewczego, z gazowego na groszek.

  Pan Pikuła porozmawia w Starostwie Powiatowym, czy Związek otrzyma na takie

  rozwiązanie  pozwolenie,

- zastanowić się nad zainstalowaniem kolektorów słonecznych,

- dokonać ustaleń z wykonawcą, aby koszt ogrzewania ponosił Związek, natomiast

  koszty gotowania posiłków – wykonawca,

- zmobilizować wykonawcę do racjonalnej gospodarki gazem i energią. Niezbędne

  Jest wypracowanie nawyków.

- w oświetleniu zewnętrznym zainstalowane zostaną lampy ledowe,

- zgodnie z umową wykonawca może otrzymywać dary, ale musi je ewidencjonować.

- niezbędnym jest rozwiązanie problemu wody i zbiornika p. pożarowego.

 

Zarząd wyraził zaniepokojenie ze stanowiska Lubania o nie przystąpieniu do wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest prowadzenie schroniska. Brak tych środków zdecydowanie wpłynie na sytuację finansową Związku. Przewodniczący Zgromadzenia spotka się z Burmistrzem miasta Lubań i przeprowadzi rozmowy.

 

W sprawie podpisania umowy z gminą Żarów Zarząd ustalił, iż do chwili ustabilizowania się przepływu zwierząt w schronisku nie podpisze umowy. Ocena ta zostanie dokonana po I pół. 2015r.  Zarząd ustali warunki, na jakich Ew. będzie można przyjmować zwierzęta od innych gmin. W chwili obecnej musi zadbać o miejsca dla gmin członków Związku.

 

Zarząd upoważnił Przewodniczącego do podpisania następujących umów:

- z firmą ARTKOMP Arkadiusz Straszko na prace związane z instalacją i konfiguracją

  BIP-u oraz wykonania strony internetowej,

- firmą Allianz na ubezpieczenie obiektów schroniska,

- z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. w Warszawie na świadczenie usług

  Ceryfikowanych – podpis elektroniczny dla p. Skarbnik.

- firmą OVH Sp. z o.o. na zakup domeny,

- z wybrana firmą przez Biuro, celem zakupienia programu antywirusyjnego.

- z wybraną firmą na wykonanie tablicy informacyjnej dot. partycypowania w budowie

  schroniska WFOŚiGW we Wrocławiu.

 

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Anna Streit

 

                                                                                             

                                                                                  Przewodniczący Zarządu

                                                                                    Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                         Leszek Leśko

                                                                                      Burmistrz Olszyny