UCHWALA  NR  III/44/2017

ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN „ KWISA”

z dnia 13 lutego 2017r.

          w sprawie : przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin „ KWISA” za rok 2016.

                                       

                                       Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zmianami)  Związek Gmin „ KWISA” uchwala co następuje :

 

§ 1

Przedstawić Zgromadzeniu Związku Gmin „ KWISA” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin „ KWISA” za 2016 rok,  stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

1.       Leszek Leśko – Przewodniczący Zarządu …………………………………………….

2.       Zbigniew Hercuń – członek ………………………………………………………………..

3.       Andrzej Jasiński –   członek ………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S P R A W O Z D A N I E

Z   W Y K O N A N I A   B U D Ż E T U

Z W I Ą Z K U   G M I N   „KWISA”

Z A   R O K   2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr III/44/2017

Zarządu Związku Gmin ‘KWISA’

z dnia 13 lutego 2017r.

 

 

1.       ANALIZA  BUDŻETU

Budżet Związku Gmin „ KWISA’ został przyjęty przez Zgromadzenie Związku uchwalą Nr I/89/2015 z dnia 01 grudnia 2015 roku.

Ustalono dochody w kwocie 958.003,20 zł, i wydatki w kwocie 908.003,20 zł w wyniku czego powstała nadwyżka budżetu w kwocie 50.000,- zł, która została przeznaczona na sfinansowanie rozchodu na spłatę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W trakcie roku 2016 roku w planie budżetu dokonano następujące zmiany:

  -   uchwała nr II/39/2016 Zarządu Związku Gmin „ KWISA” z dnia 19 lutego 2016 roku zmiany miały charakter porządkowy i wynikały ze zmiany klasyfikacji budżetowej,

  -   uchwala nr II/91/2016 Zgromadzenia Związku Gmin „ KWISA” z dnia 18 maja 2016 roku – zwiększono wydatki o kwotę 135.000,00 zł. Deficyt w kwocie 135.000,00 zł został sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 95.000,00 zł, oraz nadwyżką budżetu Związku z lat ubiegłych w kwocie 40.000,00 zł,

  -   uchwała nr II/41/2016 Zarządu Związku Gmin „ KWISA” z dnia 15 lipca 2016 roku – zmiany miały charakter porządkowy i wynikały ze zmiany klasyfikacji budżetowej,

Plan dochodów po zmianie wynosi 958.003,20 zł, a wydatki po zmianach wynoszą 1.043.003,20 zł.

Związek posiada na dzień 31.12.2016 roku pożyczkę w W F O Ś i G W w kwocie 45.000,00 zł, okres spłat przypada na 2017 rok – 45.000,00 zł, natomiast nie udzielał poręczeń ani gwarancji dla innych podmiotów.

 

2. Szczegółowa charakterystyka dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco :

  2.1.Realizacja planu dochodów :

    D O C H O D Y

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.

 

 

  %

1

2

3

4

5

6

7

750

 

 

Administracja publiczna

177.408,00

179.549,63

101,21

 

75095

 

Pozostała działalność

177.408,00

179.549,63

101,21

 

0920

Pozostałe odsetki

--------------

2.141,63

-------

2900

Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin oraz powiatów na finansowanie zadań bieżących

 

 

 

 

177.408,00

 

 

 

 

177.408,00

 

 

 

 

100,00

900

 

 

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

780.595,20

789.595,20

101,15

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

780.595,20

789.595,20

101,15

0970

Wpływy z różnych dochodów

----------

9.000,00

----------

 

2900

 

 

 

Wpływy w wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin oraz podmiotów na finasowanie zadań bieżących

 

 

 

780.595,20

 

 

 

780.595,20

 

 

 

100,00

 

 

 

RAZEM

958.003,20

969.144,83

    101,16

 

 

Realizacja planu dochodów przedstawia się następująco :

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§  0980   - Pozostałe odsetki    

                                                                                                                                  planu nie ma

                                                                                                                      wykonanie   -   2.141,63 zł

§  2900   - Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin oraz powiatów na finansowanie zadań bieżących

                                                                                                                              Plan    -   177.408,00

wykonanie    -    177.408,00

                                                                                                                                                %          -           100,00

Dział 900   - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 -  Schronisko dla zwierząt

§  0970   -   wpływy z różnych dochodów

                                                                                                                                                                                                                                                                            Planu nie ma

wykonanie    -    9.000,00

§  2900   -    Wpływy w wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin oraz podmiotów na finasowanie zadań bieżących

                                                                                                                                                                                                                                                                         Plan    -   780.595,20

wykonanie    -    780.595,20

                                                                                                                                                %          -           100,00

Związek posiada dochody bieżące plan w kwocie 958.003,20 zł, wykonanie 969.144,83 zł.

Plan obejmuje składki gmin – członków Związku, które zostały przekazana w 100 % przez 14 gmin oraz wpłat na schronisko, które zostały wpłacone w 100 % przez 14 gmin.

Pozostałe dochody  zrealizowano 11.141,63 zł, jest to wpłata jednej gminy w kwocie 9.000,00 zł za okres od 01.04.2016 r do 30.09.2016 r. zł za korzystanie ze schroniska  oraz w pozostałych odsetkach- 2.141,63 zł jest to oprocentowanie pozostałych środków na rachunku bankowym na lokacie BIZNES ESKALACJA. Lokata była wpłacana systematycznie ze składek i innych dochodów oraz pomniejszana raz w miesiącu o kwotę według potrzeb bez utraty oprocentowania .

 

2.2   Realizacja planu wydatków

 

W Y D A T K I

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

 

 

     %

1

2

3

4

5

6

7

750

 

 

Administracja publiczna

114.458,00

92.521,81

80,83

 

75095

 

Pozostała działalność

114.458,00

92.521,81

80,83

 

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

65.041,00

 

63.011,31

 

96,88

4040

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

4.700,00

 

4.614,44

 

98,18

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

13.940,00

 

11.990,49

 

86,01

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.000,00

3.032,50

60,65

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.000,00

1.167,44

16,68

4260

Zakup energii

1.000,00

0,00

0,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

150,00

60,00

40,00

4300

Zakup usług pozostałych

9.850,00

5.458,54

55,42

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 

2.600,00

 

2.507,09

 

96,43

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000,00

0,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

177,00

177,00

100,00

 

4700

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

4.000,00

503,00

12,58

757

 

 

Obsługa długu publicznego

1.844,00

1.744,29

94,59

 

75702

 

 

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

 

1.844,00

 

1.744,29

 

94,59

 

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

 

1.844,00

 

1.744,29

 

94,59

758

 

 

Różne rozliczenia

4.450,00

0,00

0,00

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

4.450,00

0,00

0,00

 

4810

Rezerwy

4.450,00

0,00

0,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

914.601,20

 

802.741,46

 

87,77

 

90013

 

Schronisko dla zwierząt

914.601,20

802.741,46

87,77

 

4260

Zakup energii

65.000,00

47.877,51

73,66

4300

Zakup usług pozostałych

678.001,20

602.699,70

88,89

4430

Różne opłaty i składki

3.400,00

2.919,74

85,87

4480

Podatek od nieruchomości

33.200,00

32.708,00

98,52

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

135.000,00

 

116.536,51

 

86,32

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

7.650,00

7.000,00

91,50

 

92695

 

Pozostałą działalność

7.650,00

7.000,00

91,50

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.650,00

7.000,00

91,50

 

 

 

OGÓŁEM Dział750+ 757+758 + 900  + 926

1.043.003,20

904.007,56

86,67

 

 

            Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco :

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział – 75095 – Pozostała działalność

§  4010 – Wynagrodzenia osobowe

Plan         65.041,00

wykonanie  -   63.011,31

%                -    96,28

§  4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan         4.700,00

wykonanie  -   4.614,44

%                -    98,18

 

§  4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan         13.940,00

wykonanie  -    11.990,49

%                -    86,01

§  4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan         5.000,00

wykonanie  -    3.032,50

%                -    86,01

Wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Kierownika Biura i Skarbnika Związku, wypłata chorobowego łącznie z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok, oraz wypłata umowa zlecenia dla informatyka.

§  - 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan         7.000,00

wykonanie  -   1.167,44

%                -    16,68

Wydatek dotyczy zakupu :

   -     95,94 zł – tablica Związku Gmin „ KWISA” na budynek i naklejka na drzwi Związku

   -  330,00 zł  -  wiązanki kwiatów, wieniec,

   -  150,00 zł -   programy antywirusowe do dwóch laptopów,

   -  287,00 zł   - toner HP 85,

   -   304,50 zł  -  zakup książki komentarz do planu kont,

§  - 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan         150,00

wykonanie  -   60,00

%                -    40,00

Oplata za badanie okresowe Streit.

 

§  - 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan         9.850,00

wykonanie  -   5.458,54

%                -    55,42

Wydatki obejmują :

   -   393,60 zł  - utrzymanie serwisu BIP od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku przez firmę Sputnik Software sp. z o.o. na podstawie umowy

   -  896,44 zł  - opłata za przedłużenie gwarancją programu Sigid za rok 2016,

   - 100,00 zł  - ekspertyza techniczna za monitoring na schronisku i niszczarkę w Związku,

  -  1.668,50 zł  -  obsługa prawna przez radcę prawnego na podstawie umów,

  -  1.230,00 zł -   aktualizacja i dostosowanie strony internetowej do obowiązujących przepisów,

   - 1.170,00 zł  -  opłata za prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczego, oraz opłata za przelewy.

§  - 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan         2.600,00

wykonanie  -    2.507,09

%                -    96,43

Wydatek obejmuje opłatę za internet na dwóch komputerach za okres XII 2015 i m-c I – XI 2016 roku.

Opłata za badanie okulistyczne i okresowe, oraz wydanie zaświadczenia dla pracownika.

§  - 4410 – Podróże służbowe krajowe

Plan         1.000,00

wykonanie  -      0,00

%                -    0,00

§  - 4430 – Różne opłaty i składki

Plan         177,00

wykonanie  -   177,00

%                -    100,00

Oplata składki za 2016 rok do Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w Krakowie.

§  - 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan        4.000,00

wykonanie  -      503,00

%                -    12,58

Opłata za szkolenie RIO we Wrocławiu z zakresu sprawozdań za 2015 rok w styczniu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział – 75702  - Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

§  - 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Plan         1.844,00

wykonanie  -   1.744,29

%                -    94,59

Opłata odsetek od pożyczki z WFOŚ i GW za okres od 01.01.2016r do 31.12.2016 r.

Dział  758  -  Różne rozliczenia

Rozdział  75818  - Rezerwy ogólne i celowe

§  - 4810  Rezerwy

Plan         4.450,00

wykonanie  -         0,00

%                -    0,00

Rezerwa nie została wykorzystana w całości na bieżące wydatki.

Dział  900  - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział  90013  - Schronisko dla zwierząt

§  - 4260 – Zakup energii

Plan         65.000,00

wykonanie  -    47.877,51

%                -    73,66

W ramach wydatków została opłacona energia elektryczna za okres od 01.01.2016 do 16.11.2016 r. oraz zobowiązania za XII 2015 roku na kwotę 1935,77zł,tj. energia za okres 25.11.2015 r do 28.12.2015 rok, oraz zakupu gazu propan do ogrzewania i grzania ciepłej wody 2 butle na kwotę 25.359,48 zł.

§  - 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan         678.001,20

wykonanie  -  602.699,70

%                -    87,77

W ramach wydatków zostały opłacone faktury za prowadzenie schroniska dla zwierząt małych za okres m-c I – XI  2016 r. oraz zobowiązania za m-c XII 2015 r, w kwocie 49.800,00 zł.

§  - 4430 – Różne opłaty i składki

Plan         3.400,00

wykonanie  -   2.919,74

%                -    88,89

Wydatki dotyczą :

   -   opłaty ubezpieczenia mienia schroniska – 2.2.52,00 zł, oraz za wynajem zbiornika na gaz propan- butan i opłatę abonamentową za okres 25.06.20-16 – 24.06.2017 r. w kwocie 667,74 zł.

   W dniu 30.11.2016 r. AmeriGas Polska sp. z o.o. wystawił fakturę na kwotę 553,83 zł, które stanowią zwrot wydatków dla Związku.

§  - 4480  Podatek od nieruchomości

Plan        33.200,00

wykonanie  -   32.708,00

%                -   98,52

Opłata podatku od nieruchomości za rok 2016 za schronisko w Przylasku 18 dla Gminy Platerówka.

§  - 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan      135.000,00

wykonanie  -        116.536,51

%                -    86,32

W ramach zadania inwestycyjnego zostały poniesione wydatki na :

-  umowa z inwestorem zastępczym- uregulowano fakturę w kwocie – 5.000,00 zł,

-   roboty budowlane – budowa oświetlenia zewnętrznego – 17.436,41 zł,

-   wymiana kotła gazowego – 14.600,10 zł,

-   przebudowa obiektu P-2 ( bunkier ) na pomieszczenia dla kotów – 79.500,00 zł.

Dział   926   - Kultura fizyczna i sport

Rozdział  92695  - Pozostała działalność

§  - 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan         7.650,00

wykonanie  -         7.000,00

%                -    91,50

Wydatki dotyczą zakupu na Igrzyska Samorządowe Związku Gmin „ KWISA” organizowanych na terenie gminy Lwówek Śląski w miesiącu maju.

Związek posiada zobowiązania za faktury za m-c grudzień w kwocie 59.999,40 zł, która została w miesiącu styczniu uregulowana tj. faktura za prowadzenie schroniska dla małych zwierząt w Przylasku.

Wydatki rzeczowe zrealizowane były zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Wydatki zostały poniesione na cele i w wysokościach ustalonych w budżecie Związku zgodnie z zapisem w art. 44 pkt. 1-4 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki zrealizowano w wysokości 86,67 % , a dochody w wysokości 101,16 % planowanej kwoty.

Budżet Związku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 65.137,27 zł.

 

Związek na dzień 31.12.2016 roku posiada środki wg poniższego wyliczenia :

Stan środków na 01 stycznia 2016 roku                                                                 135.394,60 zł

+ dochody zrealizowane za 2016 rok                                                                      969.144,83 zł

- wydatki zrealizowane w 2016 roku                                                                       904.007,56 zł

- spłata pożyczki do W F O Ś i G W                                                                             50.000,00 zł

Stan środków na 31.12.2016 roku                                                                            150.531,87 zł

Dobra sytuacja finansowa Związku zapewni realizację założonych zadań statutowych i dbałość o jego mienie.

 

                                                                                             Przewodniczący Zarządu

                                                                                              Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                                      Leszek Leśko

                                                                                                   Burmistrz Olszyny