Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1051939
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zgromadzenia » Kadencja 2018-2023 » 2019 rok » Kadencja 2010 - 2014 » 2013 rok Wersja do druku

U C H W A Ł A N R III/46/2013 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA " z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku

                                                U C H W A Ł A   N R  III/46/2013

                                 Zgromadzenia Związku Gmin „ KWISA „ z dnia 8 listopada 2013 roku ,

            w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „ KWISA „

 

                            Na podstawie art. 226 . art. 227, art. 229 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) Zgromadzenie Związku Gmin „ KWISA „ uchwala co następuje :

 

                                                                            §   1

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin „ KWISA „ na lata 2013 – 2016 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr II/29/2012 Zgromadzenia Związku Gmin „ KWISA „ z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „ KWISA „ zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

                                                                           §   2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin „ KWISA „ .

 

                                                                          §   3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin – członków Związku .

 

                                                                                            Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                                   Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                                       Janusz Niekrasz

                                                                                                Wójt Gminy Siekierczyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 O B J A Ś N I E N I A

W A R T O Ś C I   P R Z Y J Ę T Y C H   W   Z M I A N I E   W I E L O L E T N I E J   P R O G N O Z Y

F I N A N S O W E J   N A   L A T A   2013 – 2016   Z G R O M A D Z E N I A   Z W I Ą Z K U   G M I N

„ K W I S A „

 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto :

1.      – dochody planowane na rok 2013 są na podstawie składki członkowskiej oraz wpłat 13 gmin i miast po 55.000,00 zł na podstawie umowy.

2.      -  wydatki przyjęto do wysokości planowanych wpłat na podstawie umowy oraz składek członkowskich .

Związek nie posiada zaległości w zobowiązaniach. Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 194.246 zł z przeznaczeniem na schronisko dla małych zwierząt  191.246 zł oraz zakup inwestycyjny 5.000 zł.

Wydatki bieżące są niższe od dochodów co spełnia wymogi art.242 u.f.p.

 

                                                                                              Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                                   Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                                       Janusz Niekrasz

                                                                                                Wójt Gminy Siekierczyn

 

Załączone dokumenty
  Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013 (274kB) pobierz pokaż
  Wykaz przedsięwzięć do WPF 2013 (48.1kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Anna Streit, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Anna Streit, Data wprowadzenia: 2013-11-15 10:04:40, Zatwierdził do publikacji: Anna Streit, Data publikacji 2013-11-15 10:07:20, Ostatnia zmiana: 2013-11-15 10:07:39, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 479