UCHWAŁA NR XII / 21 / 05

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "KWISA"

z dnia 17 marca 2005 roku

 

w sprawie : ustalenia organizatora XIII Samorządowych Igrzysk Sportowych Związku w 2005 roku.

 

Na podstawie § 3 punkt 7 i § 11 Statutu Związku Gmin "Kwisa" /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 31 poz. 789 z 14 marca 2002 r. zm. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 11 poz.298 z 3 lutego 2003 r) Zgromadzenie Związku Gmin "Kwisa" uchwala, co następuje:

 

§1

 

XIII Samorządowe Igrzyska Sportowe odbędą się w gminie Leśna w dniu 11 czerwca 2005 roku. Igrzyska powinny mieć charakter międzygminnej imprezy rekreacyjno - sportowej otwartej dla mieszkańców - członków Związku.

 

§2

 

Uczestnikami Igrzysk będą drużyny sportowe z miast i gmin członków Związku w skład których wchodzą pracownicy gmin i radni. W igrzyskach gościnnie mogą wystąpić drużyny z gmin z zagranicy współpracujące z gminą organizatorem.

 

§3

 

Organizacją Igrzysk zajmie się Gmina Leśna. Finansowanie imprezy nastąpi ze środków Związku przekazanych w formie dotacji w wysokości 5.000 zł i składek przekazanych przez uczestników -gminy w wysokości ustalonej przez organizatora w nie większej jednak niż 1.500 zł oraz innych środków pozyskanych przez organizatora.

 

§4

 

Organizator jest zobowiązany do rozliczenia zadania w terminie ustalonym przez dotujących.

 

§5

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

 

§6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega i podlega opublikowania w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin członków Związku.


 

 

Przewodniczący Zgromadzenia

Janusz Niekrasz

     Wójt Gminy Siekierczyn