UCHWAŁA Nr 12/2002
Zarządu Związku Gmin „Kwisa"
z dnia 8 października 2002 roku.

w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2003 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 52 w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. tir 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 119, 121 ustawy z 26 listopada 1998 r o finansach publicznych /Dz. U. nr 155, poz.1014 z późn. zmianami/, § 15 punkt 2 podpunkt 1 Statutu Związku Gmin "Kwisa" (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 31 z 14 marca 2002 r.), Zarząd Związku Gmin "Kwisa" uchwala co następuje:

 

§1

 

Przyjmuje się projekt planu finansowego Związku Gmin "Kwisa" na rok 2003 stanowiący część integralną do niniejszej uchwały, obejmujący niżej wymienione dokumenty:

1.        Projekt uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie uchwalenia planu finansowego na rok 2003 wraz z załącznikami:

a)        nr 1 - szczegółowy podział dochodów,

b)        nr 2 - ustalenie wysokości składki członkowskiej,

c)        nr 3 - szczegółowy podział wydatków,

d)        nr 4 - część opisową.

 

§2

 

Upoważnia się Przewodniczącego Związku do przedłożenia przyjętego projektu planu finansowego do zaopiniowania Rejonowej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w Jeleniej Górze i Zgromadzeniu Związku.

 

§3

 

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin - członków Związku.


 

 

Przewodniczący Zarządu Konrad Rowiński

Członek Zarządu   Edward Szczerbień

Członek Zarządu Antoni Lewkowicz

Członek Zarządu Leszek Leśko

Członek Zarządu Jacek Leonarski
Projekt

 

Część integralna do uchwały nr 12/02

Zarządu Związku Gmin "Kwisa"

z dnia 08 października 2002 roku

 

UCHWAŁA Nr

Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa "
z dnia................................................................

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.51 ust. 1 i 2, art.54 ust. 1 pkt 2 ust.2 pkt 6, w związku z art. 73 a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 109 ust.l i 2 pkt 1,111 ust.2 pkt 1,4,5, art.l 16 ust. l i 4, art 124 ust .l pkt 1, 2, 10 i art 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami) § 11 punkt 2 podpunkt 4 Statutu Związku Gmin "Kwisa" (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 31 z 14 marca 2002r.), Zgromadzenie Związku Gmin "Kwisa" uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan finansowy Związku na rok 2003 stanowiący część integralną niniejszej uchwały wraz niżej wymienionymi załącznikami od 1 do 4

1.                  Ustala się dochody Związku w wysokości 61.850.00 zł.

2.                  Ustala się wydatki Związku w wysokości 61.850.00 zł.

Załączniki stanowią:

a)        nr 1 - szczegółowy podział dochodów,

b)        nr 2 - ustalenie wysokości składki członkowskiej,

c)        nr 3 - szczegółowy podział wydatków,

d)        nr 4 - część opisowa.

 

§ 2

 

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 618.00zł.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, o ile nie narusza to wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Związku.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocy obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w urzędach miast i gmin - członków Związku oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

                                                                                                    Za Zgromadzenie


Załącznik nr 1 do Uchwały nr.......

Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa” z dnia    

 

 

 

Szczegółowy podział dochodów na 2003 rok

Zadania własne

 

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Dochody

750

 

 

Administracja publiczna

61.850.00

 

75095

 

Pozostała działalność

61.850.00

 

 

290 092

Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin

pozostałe odsetki

61.700.00 150.00

Ogółem zadania własne dz. 750

61.850.00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr.....................

Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa”

z dnia.............................

 

Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2003

Na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" nr 29/2002 z dnia 20 września 2002 roku w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin "Kwisa" od 2003 roku wynoszącej - 0.55 zł od każdego mieszkańca w/g stanu ewidencyjnego ludności na dzień 31 grudnia każdego poprzedniego roku do planu finansowego Związku przyjęto w/g WUS z 2001 roku niżej wymienioną liczbę mieszkańców i naliczono niżej wymienione składki, które stanowią dochody Związku.

 

Nazwa gminy

ilość mieszkańców

wysokość składki

Swieradów Zdrój

4.877

2.682.00

Mirsk

9.440

5.192.00

Leśna

11.006

6.053.00

Gryfów

11.088

6.098.00

m. Lubań

23.929

13.161.00

Lubomierz

6.468

3.557.00

Siekierczyn

4.679

2.574.00

Nowogrodziec

14.843

8.164.00

Osiecznica

6.744

3.709.00

Olszyna

6.901

3.796.00

g. Lubań

      6.406

3.523.00

.Małomice

5.802

3.191.00

Ogółem:                          112.183                                          61.700.00

Słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych 00/ groszy.
 

Załącznik nr 3 do Uchwały

nr....................    ..............
Zgromadzenia Związku "Kwisa"
z dnia............................

Szczegółowy podział wydatków na rok 2003

Zadania własne

 

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Wydatki

750

 

 

Administracja Publiczna

53.432

 

75095

 

Pozostała działalność

53.432

 

 

3020 4010

4040 4110 4120 4210 4300

4410 4420 4430

Narody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników

płaca 780xl2=9360,nagroda jubileuszowa 780x300%=2340

Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społecz. Składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych

- zlecenie prowadzenia księgowości Związku rocznie 6.180. - zarybianie rzeki 1.000, - rajd rowerowy Związku .4.000 - opracowanie Master planu i planu turystycznego   5.950, - wydanie materiałów pokonferencyjnych 7.000, - wydanie materiałów promocyjnych 2.000 zł, - wydanie przewod."szlaki turystyczne Kwisy 9.000

podróże służbowe krajowe podróże służbowe zagraniczne składki na rzecz stowarzyszeń krajowych, inne

1.000 11.700

740 1.900 250 1.000 35.130

600 1.000 112

758

 

 

Różne rozliczenia

618

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

618

 

 

4810

Rezerwy

618

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

7.800

 

92695

 

Pozostała działalność

7.800

 

 

2310

dotacja celowa przekazana gminie i s.Warszawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami sam.administracji terytorialnego

- XI Igrzyska Samorządowe w Lubomierzu 4.600

 

 

 

 

4.600

 

 

2820

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń

- Drużynowe zawody wędkarskie o mistrzostwa Związku w ramach Kwisonalii 600 - Ogólnopolski zawody wędkarskie PZW Jelenia Góra 600 - Rajd Euroregionu Nysa PSTM Lubań 2.000

3.200

Ogółem zadania własne dz. 750 + 758 + 926 =

61.850

Załącznik nr 4 do Uchwały nr................................
Zgromadzenia Związku Gmin
 Kwisa"
z dnia ………...........................…….

 .

Założenia planu finansowego Związku Gmin "Kwisa" na rok 2003 są zgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych. Plan finansowy Związku jest zrównoważony.

Dochody określono w wysokości 61.850.00 zł.

Wydatki określono w wysokości 61.850.00 zł.

Projekt planu finansowego został wykonany w/g szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków tj. działów, rozdziałów i paragrafów.

 

Dochody Związku będą stanowić:

-       składki członków Związku,

-       oprocentowanie rachunku bankowego,

 

Wydatki Związku będą stanowić:

-       wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w wymiarze 1/3 etatu wraz z pochodnymi /ZUS i FP/,

-       zlecenie księgowości wraz z pochodnymi /ZUS i FP/, - utrzymanie biura / wynajem lokalu, art.piśmienne, usługi pocztowe telegraficzne i telefoniczne itp/,

-       organizację i współorganizacją imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjno - turystycznych oraz konferencji w tym również poprzez dotacje przedmiotowe,

-       promocję Związku poprzez, opracowaniu folderów , kalendarzy i innych okolicznościowych znaków promujących idee Związku,

-       edukację ekologiczną i szkolenia zawodowe,

-       uczestnictwo Związku w Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich w Krakowie.

 

Związek posiada majtek trwały - jedynie sprzęt komputerowy i nie prowadzi działalności gospodarczej.